Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV 11/95, 6/96 in 2/99) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 5. redni seji dne 29. aprila 1999 sprejel
 
 
O D L O K
 
o ustanovitvi režijskega obrata
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat za opravljanje gospodarskih javnih služb. Izvajanje gospodarskih javnih služb mora biti zagotovljeno v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
 
 
2. člen
 
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojen obrat v okviru občinske uprave in ni pravna oseba. Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana. Računovodska opravila za potrebe javne službe se opravljajo v občinskem uradu.
 
 
3. člen
 
Pri organiziranju in izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
 
 
 • vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
 
 
 • pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
 
 
 • viri financiranja,
 
 
 • organizacijska zasnova po številu izvajalcev službe,
 
 
 • vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
 
 
 • drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
 
 
4. člen
 
V režijskem obratu se izvajajo naslednje gospodarske javne službe:
 
 
 • oskrba s pitno vodo,
 
 
 • odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
 
 
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 
 
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 
 
 • obnova in vzdrževanje občinskih cest,
 
 
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 
 
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
 
 
 • in vsa druga področja v okviru gospodarskih javnih služb, ki temeljijo na zakonu.
 
 
5. člen
 
Viri financiranja:
 
 
 • prihodki ustvarjeni s prometom v okviru posameznega področja javne službe,
 
 
 • prihodki od komunalnih taks,
 
 
 • prihodki na postavkah v proračunu, ki se nanašajo na posamezna področja javnih služb,
 
 
 • drugi prihodki po zakonu.
 
 
6. člen
 
Pri izvajanju javne službe je občinski svet , ob pristojnostih v statutu, pristojen še za sprejem srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe.
 
 
7. člen
 
Poleg pristojnosti v statutu ima župan še naslednje pristojnosti:
 
 
 • imenuje vodjo režijskega obrata,
 
 
 • predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 6. člena tega odloka,
 
 
8. člen
 
Režijski obrat vodi delavec občinske uprave, ki odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi usmeritvami.
 
 
9. člen
 
Skladno s tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rače - Fram (MUV 14/95).
 
 
10. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Občinski svet
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, inž. agr., s. r.
 
 
Štev.: 062-02-5-99
 
 
Datum: 29. aprila 1999