New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Divača

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Divača in

– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Divača.

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Divača in ceste med naselji v Občini Divača in naselji v sosednjih občinah in

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

----------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta  Odsek Začetek Opis           Konec   Dolžina   Preostala

   št.                 odseka                odseka    [m]     dolžina

                                                              v sosednji

                                                               občini [m]

----------------------------------------------------------------------------

   1.   062010 062011   C R2  Divača-         C R2    1.259

                        446   Dolnje           405

                              Ležeče

   2.   062040 062041   C R2  Povezovalna     C R2    1.969

                        445   cesta            409

   3.   062050 062051   C R2  Senožeče-          C    6.062   4.011 Sežana

                        409   Dolenja vas-  374510

                              Jakovce

   4.   062060 062061   C R2  Vremski         C RT    1.668

                        405   Britof-          940

                              Škoflje

   5.   125010 125011  C G1 7 Kozina-         C R2    1.719   5.097

                              Ledenica         409            Hrpelje-

                                                              Kozina

   6.   458520 458521 C G1 12 Podnanos-       C G1    3.867   4.078 Vipava

                              Otošče            12

----------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Divača znaša 16.544 m (16,544 km).

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):

-----------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta  Odsek Začetek Opis          Konec     Dolžina    Preostala

   št.                 odseka               odseka      [m]       dolžina

                                                                v sosednji

                                                                 občini [m]

-----------------------------------------------------------------------------

   1.   063010 063011   C R2  Kolodvorska-  C R2        726

                        446   Trg 15.       446

                              aprila

   2.   063020 063021    C    A. Dujca-     C           849

                       063010 Kosovelova-   063030

                              Nova cesta

   3.   063030 063031    C    Stara         C           804

                       063020 Divača-       063020

                              Kajuhova

   4.   063040 063041   C R2  Ulica         C R2        400

                        446   Istrskega     446

                              odreda

-----------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Divača znaša 2.779 m (2,779 km).

– Mestne ali krajevne ceste (LK):

------------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta  Odsek Začetek Opis          Konec     Dolžina      Preostala

   št.                 odseka               odseka       [m]         dolžina

                                                                    v sosednji

                                                                    občini [m]

------------------------------------------------------------------------------

   1.   064010 064011   C R1  Ulica         Z ŽP        273

                        205   Ludvika

                              Požrlja-ŽP

   2.   064010 064012    O    Ul. L.        O           249

                       064011 Požrlja-C. v  064015

                              Zeleni gaj

   3.   064010 064014    O    Cesta v       Z N.H.      304

                       064011 Gabrovo

                              naselje

   4.   064010 064015    O    Cesta v       Z HŠ 3      129

                       064014 Zeleni gaj

   5.   064010 064016    O    Ulica Brinje  C R1        172

                       064011               205

   6.   064020 064021   C R2  Ulica dr. B.  C           637

                        446   Magajne-      063010

                              Vojkova

   7.   064020 064022    O    Trg 15.       C            47

                       064021 aprila        063010

   8.   064030 064031    C    Ulica         C           149

                       063030 Brkinskega    063030

                              odreda

   9.   064040 064041   C R2  Ulica         C R2        175

                        446   Prekomorskih  446

                              brigad

   10.  064050 064051   C R2  Partiz.-      O           737

                        446   Kettejeva-    064041

                              Gregorčičeva

   11.  064050 064052    O    Ul. Prekom.   O           142

                       064051 brigad-       064041

                              Partiz.

   12.  064050 064053    O    Bevkova       O            87

                       064051 ulica         064051

   13.  064050 064054    O    Ulica         C R2         63

                       064051 Istrskega     446

                              odreda

   14.  064060 064061   C R2  Kraška        C R2        108

                        446   cesta-        446

                              vzporedno

   15.  064070 064071   C R2  Stara pot     Z HŠ 7      141

                        446

   16.  064080 064081    C    Ulica 1.      C R2        140

                       063040 maja          446

   17.  064080 064082    O    Ulica Stanka  C R2        154

                       064081 Volka         446

   18.  064090 064091    C    Ul.           Z HŠ         84

                       063040 Istrskega     31

                              odreda 31

------------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Divača znaša 3.791 m (3,791 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih Občine Divača in med naselji so:

------------------------------------------------------------------------------

  Zap.  Cesta   Odsek  Začetek Opis          Konec     Dolžina    Preostala

  št.                  odseka               odseka       [m]       dolžina

                                                                  v sosednji

                                                                   občini [m]

------------------------------------------------------------------------------

   1.   562010 562011   C R2   Divača-R2    C R2        820

                         446   409          409

   2.   562020 562021   C R2   R2 405-skozi Z HŠ        504

                         405   vas-D.       66

                               Ležeče 66

   3.   562020 562022     O    Dolnje       O           133

                       562021  Ležeče-skozi 562021

                               vas

   4.   562020 562023     O    Dolnje       C R2        371

                       562021  Ležeče-nov   405

                               del vasi

   5.   562020 562024     C    Dolnje       O            97

                       062010  Ležeče-      562021

                               povezava I

   6.   562020 562025     C    Dolnje       C R2        270

                       062010  Ležeče-      405

                               povezava II

   7.   562020 562026   C R2   Dolnje       Z HŠ        116

                         405   Ležeče 86    86

   8.   562020 562027     O    Dolnje       Z HŠ        148

                       562021  Ležeče 48    48

   9.   562030 562031   C R2   Gradišče     O         1.258

                         405                562031

  10.   562040 562041   C RT   Matavun-     Z           679

                         940   Betanja      Betanj

  11.   562040 562042     O    Betanja-R2   C R2      1.426

                       562041  405          405

  12.   562040 562043   C R2   Športno      Z           736

                         405   letališče    hangar

  13.   562040 562045   C RT   Matavun-     Z HŠ        187

                         940   gostilna Pri 12

                               jami

  14.   562050 562051   C R2   Brežec 10    Z HŠ        951

                         405                10

  15.   562050 562052     O    Brežec-      O           646

                       562051  Betanja      562042

  16.   562050 562053     O    Brežec 5a    Z HŠ        197

                       562051               5a

  17.   562060 562061   C RT   Naklo-       C RT        641

                         940   povezava I   940

  18.   562060 562062     O    Naklo 19     Z HŠ        194

                       562061               19

  19.   562060 562063     O    Naklo-       O            61

                       562062  povezava III 562064

  20.   562060 562064     O    Naklo 16     Z HŠ         85

                       562061               16

  21.   562060 562065     O    Naklo-       O           215

                       562061  povezava II  562061

  22.   562070 562071   C R2   Goriče-      C R2        990

                         405   povezava     405

  23.   562070 562072     O    Goriče 13    Z HŠ        194

                       562071               13

  24.   562080 562081   C R2   Famlje-      C R2        427

                         405   povezava I   405

  25.   562080 562082   C R2   Famlje-      O           157

                         405   povezava II  562081

  26.   562090 562091     C    Škoflje 33   Z HŠ        197

                       062060               33

  27.   562090 562092     O    Škoflje-     Z            74

                       562091  cerkev       cerkev

  28.   562090 562093     O    Škoflje-     O           263

                       562091  povezava I   562091

  29.   562090 562094     C    Škoflje-     C           175

                       062060  povezava II  062060

  30.   562090 562095     C    Škoflje-     O           197

                       062060  povezava III 562094

  31.   562100 562101   C R2   Vremski      C R2        398

                         405   Britof-R2    405

                               405

  32.   562100 562102     O    Vremski      O           196

                       562101  Britof-mimo  562101

                               cerkve

  33.   562110 562111   C R2   Vremski      C R2      1.004

                         405   Britof-      405

                               Dolnje Vreme

  34.   562110 562112     O    Dolnje       Z ŽP      1.003

                       562111  Vreme-ŽP

                               Vreme

  35.   562110 562113     O    Dolnje Vreme Z HŠ        235

                       562111  26           26

  36.   562110 562114   C R2   Dolnje       C R2        226

                         405   Vreme-R2 405 405

  37.   562110 562115   C R2   Dolnje       Z           833

                         405   Vreme-Sv.    cerkev

                               Marija

  38.   562120 562121   C R2   Gornje       C R2        312

                         405   Vreme-       405

                               povezava I

  39.   562120 562122     O    Gornje Vreme Z HŠ         86

                       562121  4a           4a

  40.   562120 562123   C R2   Gornje       O           304

                         405   Vreme-       562124

                               povezava II

  41.   562120 562124     O    Gornje Vreme Z HŠ        288

                       562121  25           25

  42.   562130 562131   C R2   R2 405-      Z         1.822

                         405   Gornje       G.Lež.

                               Ležeče

  43.   562130 562132     O    Gornje       C R3      1.474

                       562131  Ležeče-R3    622

                               622

  44.   562140 562141   C RT   Zavrhek-Loka Z HŠ 1    1.646

                         940

  45.   562150 562151   C RT   Podgrad      O         2.278

                         940                562151

  46.   562150 562152     O    Potok        Z HŠ 7      442

                       562151

  47.   562160 562161   C RT   Planina-     Z HŠ      1.839

                         940   Barka        60

  48.   562160 562162     O    Barka 25     Z HŠ         51

                       562161               25

  49.   562160 562163     O    Barka 17     Z HŠ        174

                       562161               17

  50.   562160 562164     O    Barka 8      Z HŠ 8       97

                       562163

  51.   562160 562166     O    Barka 47     Z HŠ        126

                       562161               47

  52.   562160 562167     O    Barka 43     Z HŠ        102

                       562166               43

  53.   562160 562168     O    Barka-       O           205

                       562161  povezava     562166

  54.   562170 562171   C RT   Vareje-      C RT        268

                         940   povezava     940

  55.   562170 562172     O    Vareje 11    Z HŠ         85

                       562171               11

  56.   562170 562173     O    Vareje 15    Z N.H.      132

                       562171

  57.   562180 562181   C RT   Misliče-     O         1.626

                         940   Vatovlje     562188

  58.   562180 562183     O    Misliče 3    Z HŠ 3      121

                       562181

  59.   562180 562185     O    Misliče 21   Z HŠ         72

                       562181               21

  60.   562180 562186     O    Vatovlje 5   Z HŠ 5       74

                       562181

  61.   562180 562188     O    Vatovlje 12  Z HŠ         46

                       562181               12

  62.   562200 562201     O    Buje-Padež   Z HŠ      3.267 1.242

                       562211               17              Hrpelje-

                                                            Kozina

  63.   562210 562211     C    Buje-Kozjane O         2.022 1.835 Pivka

                       315130               562221

  64.   562220 562221   C RT   Tatre-       Z HŠ      1.943 977 Hrpelje-

                         940   Kozjane      24              Kozina

  65.   562230 562231     C    Kačiče-      C           245

                       125010  povezava     125010

  66.   562230 562232     O    Kačiče-Pared O           833

                       562231               562241

  67.   562230 562233     O    Kačiče 17    Z HŠ        135

                       562231               17

  68.   562240 562241     C    Ledenica-    Z HŠ 1    1.445

                       125010  Pared-Dane

  69.   562240 562242     O    Dane-        O           110

                       562241  povezava     562241

  70.   562240 562243     O    Dane 9       Z N.H.      150

                       562241

  71.   562240 562244     O    Pared 25     Z HŠ         97

                       562241               25

  72.   562250 562251   C R1   Lokavski     Z ŽP        675

                         205   most-ŽP

                               Divača

  73.   562250 562253   C R2   Matavunsko   Z kon.      844

                         409   križišče-pod AB

                               AC

  74.   562260 562261   C R2   Divača-RTP   Z RTP       592

                         446

  75.   562260 562262   C R2   RTP-Kajuhova C           443

                         446                063030

  76.   562270 562271   C R2   Senadole-R2  C R2      1.210

                         445   445          445

  77.   562270 562272     O    Senadole 19  Z           498

                       562271               razcep

  78.   562270 562273     O    Senadole-    O           213

                       562272  skozi vas    562272

  79.   562280 562281   C R2   R2 445-      C         1.461

                         445   Dolenja vas  062050

  80.   562280 562282     C    Dolenja vas  Z           844

                       062050  48           gozdna

  81.   562280 562283     C    Dolenja vas- C           232

                       062050  povezava I   062050

  82.   562280 562284     O    Dolenja vas- C           244

                       562283  povezava II  062050

  83.   562280 562285     O    Dolenja vas- O           107

                       562283  povezava III 562284

  84.   562280 562286     C    Dolenja vas- C           102

                       062050  povezava IV  062050

  85.   562280 562287     O    Dolenja vas- Z            65

                       562284  cerkev       cerkev

  86.   562290 562291     C    Potoče 8     Z HŠ 8      210

                       062050

  87.   562290 562292     O    Potoče 9a    Z HŠ        100

                       562291               9a

  88.   562300 562301   C R2   Laže 14      Z HŠ      1.439

                         409                14

  89.   562300 562302     O    Laže 33      Z HŠ        154

                       562301               33

  90.   562300 562304     O    Laže 11      Z HŠ        142

                       562301               11

  91.   562300 562305     O    Laže 9       Z            59

                       562304               razcep

  92.   562310 562311   C R2   Senožeče-R2  C R2        709

                         409   409          409

  93.   562310 562312     O    Senožeče-    C R2        368

                       562311  povezava I   409

  94.   562310 562313     O    Senožeče-    O            66

                       562311  povezava II  562312

  95.   562310 562314     O    Senožeče-    Z N.H.      433

                       562311  nova

                               zazidava

  96.   562310 562315     O    Senožeče     Z HŠ        139

                       562314  102h         102h

  97.   562310 562316     O    Senožeče-    C           216

                       562319  povezava III 062050

  98.   562310 562317     O    Senožeče-    O           136

                       562319  povezava IV  562316

  99.   562310 562318     O    Senožeče 82c Z HŠ         68

                       562317               82c

  100.  562310 562319   C R2   Senožeče-    Z           214

                         409   pokopališče  pokop.

  101.  562320 562321   C R2   Senožeče-    O           361

                         409   povezava V   562313

  102.  562320 562322     O    Senožeče-    O           163

                       562321  povezava VI  562312

  103.  562320 562323     O    Senožeče-    O           165

                       562321  povezava VII 562327

  104.  562320 562324     O    Senožeče-    C R2        289

                       562327  povezava     409

                               VIII

  105.  562320 562325     O    Senožeče-    O           161

                       562323  povezava IX  562327

  106.  562320 562326   C R2   Senožeče 6c  Z HŠ        172

                         409                6c

  107.  562320 562327     O    Senožeče 52a Z HŠ        542

                       562311               52a

  108.  562320 562328     O    Senožeče-    Z HŠ         46

                       562321  Villa Marija 35

  109.  562330 562331   C R2   Gabrče-R2    C R2        512

                         409   409          409

  110.  562330 562332     O    Gabrče-skozi O            96

                       562331  vas          562331

  111.  562330 562333     O    Gabrče-      O           196

                       562331  povezava     562332

  112.  562330 562334     O    Gabrče 15    Z HŠ         94

                       562331               15

  113.  562340 562341   C R2   Gabrče-      C R3      4.253

                         409   Goriče       622

  114.  562360 562361   C R1   Lokavska     Z HŠ        102

                         205   cesta 14     14

  115.  562370 562371     O    Senožeče     Z HŠ         47

                       562314  102e         102e

  116.  562380 562381     O    Senožeče     Z HŠ        102

                       562311  104r         104r

  117.  562390 562391   C R2   Senožeče     Z PC        746

                         409   102e

  118.  562390 5623921    O    Senožeče     Z           123

                       562391  104r         562391

------------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Divača znaša 60.374 m (60,374 km).

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010, z dne 12. 2. 2010 in št. 37162-3/2010 z dne 7. 4. 2010.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Uradni list RS, št. 73/98).

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0007-2010-03

Divača, dne 1. junija 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r