New Page 2

Na podlagi 11. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 8. maja 1997 sprejel

 

O D L O K 

o priznanjih Mestne občine Murska Sobota

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 

Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Murska Sobota ter pogoje in način njihovega podeljevanja. 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota se podeljujejo posameznikom, družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Mestne občine Murska Sobota in Republike Slovenije.

 

2. člen

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so: 

1. Častni občan Mestne občine Murska Sobota, 

2. Plaketa Mestne občine Murska Sobota, 

3. Zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota.

 

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

 

3. člen

 

Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota se podeli za izkazano čast posamezniku za zasluge, ki imajo trajen pomen za ugled in promocijo Mestne občine Murska Sobota. Ta naziv se lahko podeli tudi tujemu državljanu. 

Listina o podelitvi naziva častni občan Mestne občine Murska Sobota je umetniško oblikovana.

 

III. PLAKETA IN ZAHVALNA LISTINA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

 

4. člen

 

Plaketa Mestne občine Murska Sobota se v obliki denarne nagrade podeljuje posameznikom, skupinam občanov ter društvom za življenjsko delo, za večletne uspehe trajnejšega pomena, vrhunske uspehe in dosežke ter kot spodbuda za nadaljnje delo. 

Sredstva za plaketo se zagotovijo v proračunu Mestne občine Murska Sobota in znašajo pet povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto.

 

5. člen

 

Zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za pomembne uspehe in dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Mestne občine Murska Sobota.

 

6. člen

 

Plaketa in zahvalna listina se podeljujeta ob prazniku Mestne občine Murska Sobota na slavnostni seji mestnega sveta. 

Vsako leto se lahko podeli največ ena plaketa in največ tri zahvalne listine.

 

7. člen

 

Plaketa in zahvalna listina sta umetniško oblikovani.

 

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ

 

8. člen

 

Predloge za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota lahko podajo: posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti. 

Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.

 

9. člen

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota se podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota. Z razpisom se objavijo: 

– kriteriji za podelitev priznanj iz tega odloka, 

– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi, 

– rok do katerega morajo biti posredovani predlogi. 

Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za obravnavo in sprejem na mestnem svetu.

 

10. člen

 

Priznanja mestne občine izroča župan.

 

11. člen

 

O podeljenih priznanjih se vodi evidenca.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

12. člen

 

Priznanja in nagrade, podeljene po do sedaj veljavnem odloku Občine Murska Sobota, se vnesejo v evidenco v skladu z 11. členom tega odloka.

 

13. člen

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih in nagradah Občine Murska Sobota, z dne 17. oktobra 1992.

 

14. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 028-6/97

Murska Sobota, dne 8. maja 1997.

 

Predsednik 

Mestnega sveta 

mestne občine Murska Sobota 

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.