New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

Številka: 900-27/2019-3-(52/04)

Datum: 16.10.2019

 

Zadeva: Gradivo za 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23. 10. 2019, ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

Zaradi zelo velikega števila zadev za obravnavo, ki so bile vključene v predlog dnevnega reda v prvem pošiljanju gradiva dne 9. oktobra 2019, smo se z vodji svetniških skupin uskladili, da obravnavo točk izvedemo na dveh sejah. Naslednja redna seja je planirana za 6. november 2019, v predlog dnevnega reda pa bomo vključili točke, ki niso dodeljene v dnevni red 9. redne seje.

 

Za obravnavo na 9. redni seji predlagamo naslednji DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne, 18.9.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

4. Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj št. 411-6/2017-29-42/24 z dne 12. 11. 2018 (gradivo 1, 2)

5. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOK - osnutek (gradivo)

6. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 - osnutek (gradivo)

7. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 - osnutek (gradivo)

8. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MOK - predlog (gradivo)

9. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. - predlog (gradivo)

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj - osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjski muzej - osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

12. Predlogi za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019 (gradivo)

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 
Dodatno gradivo:
- Sklepi komisij (gradivo)
- Predlog za uvrstitev točke na dnevni red 9. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj (gradivo)

 

Točka 4 Odvzem koncesije po Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj št. 411-6/2017-29-42/24 z dne 12. 11. 2018 je na dnevni red uvrščena na novo, in sicer zaradi upoštevanja rokov za pridobitev sredstev sofinanciranja.

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik

Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan