New Page 1
 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/2003, 61/2006-ZDru-1, 51/2012 Odl.US), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-ZDru-1), 21. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US in 40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine  Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011- UPB 1 in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na svoji 20. redni seji, dne 24.1. 2013, sprejel

 

PRAVILNIK

 

O SOFINANCIRANJU SOCIALNIH, HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IZ PRORAČUNA OBČINE NAZARJE

 

I.  Splošne določbe

 

1.  člen

 

 (vsebina pravilnika)

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek in merila za razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju stroškov delovanja socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij ter izvedbe njihovih programov, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Nazarje.

 

2.  člen

 

 (upravičenci)

 

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so:

 

1) humanitarne organizacije, to so društva, zveze društev in druge oblike organizacij,katerih člani v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije,

 

2) invalidske organizacije, to so društva, zveze društev in druge oblike organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega varstva v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije,

 

3) druge, programsko sorodne organizacije, ki so organizirane kot društva, združenja ali druge oblike nevladnih organizacij, ki izvajajo neprofitne programe na področju socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti in imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.

 

3.  člen

 

 (predmet sofinanciranja)

 

(1) Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so stroški delovanja socialnih, humanitarnih, invalidskih in drugih programsko sorodnih  organizacij, ki izvajajo posebne socialne programe, namenjene reševanju socialnih stisk in težav oziroma reševanju socialnih potreb posameznikov in njihovi programi.

 

(2) Občina na podlagi tega pravilnika ne financira:

 

·      nakupa opreme in osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,

 

·      društev, zveze društev in drugih organizacij ter njihovih projektov in programov, za katera so bila v proračunskem letu, za katerega se sredstva dodeljujejo, za isti namen že dodeljena  druga sredstva iz proračuna Občine Nazarje,

 

4.  člen

 

 (sredstva)

 

(1) Finančna sredstva za dodelitev po tem pravilniku se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Nazarje, njihovo višino pa določi Občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

 

(3) Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi meril za sofinanciranje ter po postopku, opredeljenem v tem pravilniku.

 

5.  člen

 

 (pogoji)

 

Upravičenci do proračunskih sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

·      so registrirani za izvajanje socialnih, humanitarnih, invalidskih ali programsko sorodnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,

 

·      imajo sedež na območju Občine Nazarje ali izven občine oziroma imajo včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Nazarje, njihovi programi in projekti pa so po presoji strokovne komisije tudi v javnem interesu Občine Nazarje,

 

·      imajo urejeno evidenco o članstvu skladno z veljavno zakonodajo,

 

·      imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih projektov in programov,

 

·      imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

 

·      niso financirani za isti namen iz drugih sredstev občine Nazarje.

 

·      nimajo neporavnanih drugih obveznosti do Občine Nazarje.

 

II.  Postopek dodeljevanja sredstev

 

6.  člen

 

 (potek postopka)

 

Postopek izbire upravičencev do finančnih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:

 

1. Uvedba postopka:

 

·      sprejem sklepa o začetku postopka,

 

·      imenovanje strokovne komisije,

 

·      priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa;

 

2. Priprava vlog za obravnavo:

 

·      odpiranje prejetih vlog,

 

·      obravnavanje vlog;

 

3. Ocenjevanje vlog in odločanje:

 

·      priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,

 

·      izdaja sklepov;

 

4. Pogodba:

 

·      obvezna vsebina pogodbe,

 

·      sklenitev pogodb;

 

5. Nadzor nad porabo sredstev:

 

·      poročanje,

 

·      nadzor.

 

a)  Uvedba postopka

 

7.  člen

 

 (sklep o začetku postopka)

 

Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev opredeljenih v proračunu Občine Nazarje, za tekoče obračunsko leto s katerim tudi imenuje tričlansko strokovno komisijo, pristojno za vodenje postopka dodelitve sredstev  in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.

 

8.  člen

 

 (strokovna komisija)

 

(1) Najmanj en član tričlanske strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti strokovni delavec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo. Ta član ne more biti predsednik strokovne komisije.

 

(2) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika.

 

(3) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.

 

9.  člen

 

 (javni razpis)

 

(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

 

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 

·      navedbo naročnika (naziv, sedež),

 

·      predmet javnega razpisa,

 

·      navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,

 

·      pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,

 

·      okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,

 

·      navedbo meril za sofinanciranje,

 

·      določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

 

·      navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom,

 

·      rok, do katerega morajo biti predložene vloge ter naslov vložišča,

 

·      način pošiljanja oz. dostave vlog in njihovo vsebino,

 

·      rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

 

(3) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim upravičencem na sedežu Občine Nazarje.

 

10.  člen

 

 (razpisna dokumentacija)

 

(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo

 

biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.

 

(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:

 

·      tekst objave javnega razpisa,

 

·      navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,

 

·      pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

 

·      merila za vrednotenje vlog,

 

·      razpisne obrazce,

 

·      vzorec pogodbe,

 

·      navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev,

 

·      navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.

 

b) Priprava vlog za obravnavo

 

11.  člen

 

 (vloga)

 

(1) Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

 

(2) Na vložišču pristojna oseba vsako prejeto vlogo označi z datumom in uro prispetja.

 

12.  člen

 

 (odpiranje prejetih vlog)

 

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge.

 

(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše:

 

·      naslov, prostor in čas odpiranja vlog,

 

·      predmet javnega razpisa,

 

·      imena navzočih članov strokovne komisije,

 

·      imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,

 

·      seznam prepoznih vlogah ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,

 

·      seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter

 

·      seznam formalno popolnih vlog.

 

(3) Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih dokumentov (formalna popolnost vloge).

 

13.  člen

 

 (obravnavanje vlog)

 

(1) Na podlagi ugotovitev iz zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi Osem (8) dnevni rok za dopolnitev vloge.

 

(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele

 

po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava. Prepozne vloge se prijaviteljem vrnejo neodprte.

 

(3) Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.

 

c) Ocenjevanje vlog in odločanje

 

14.  člen

 

 (predlog upravičencev do finančnih sredstev)

 

(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.

 

(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.

 

(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.

 

15.  člen

 

 (izdaja sklepov upravičencem)

 

(1) Direktor občinske uprave na podlagi prejetega predloga strokovne komisije s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva, ko je prejel popolno vlogo.

 

(2) Zoper sklep je dopustno vložiti pritožbo v roku osem (8) dni, o kateri odloča župan Občine Nazarje.

 

d) Pogodba

 

16.  člen

 

 (vsebina pogodbe)

 

Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:

 

·      naslov pogodbenih udeležencev,

 

·      namen, za katerega so sredstva dodeljena ter višino dodeljenih sredstev,

 

·      rok porabe sredstev in trajanje pogodbe,

 

·      obveznost upravičenca k predložitvi letnega poročila o svojem delovanju in rok za predložitev letnega poročila,

 

·      način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,

 

·      obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

 

·      druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.

 

17.  člen

 

 (sklenitev pogodbe)

 

(1) Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo in se ga pozove k podpisu le-te. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano in tako sklenjeno pogodbo.

 

(2) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.

 

 

 

e) Nadzor nad porabo sredstev

 

18.  člen

 

 (poročanje)

 

(1) Upravičenec je dolžan Občini Nazarje v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za tisti del, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.

 

To poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.

 

(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Nazarje, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.

 

19.  člen

 

 (nadzor nad porabo sredstev)

 

(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava ter nadzorni odbor občine.

 

(2) V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih

 

sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:

 

·      ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,

 

·      ko se ugotovi, da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične podatke,

 

·      ko se ugotovi druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

(3) V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsegadela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostaneksredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem.

 

III.  Merila za sofinanciranje

 

20.  člen

 

 (merila za sofinanciranje)

 

(1) Strokovna komisija pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upošteva merila za sofinanciranje, ki so razdeljeni na naslednja dva sklopa:

 

1. merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev,

 

2. merila za vrednotenje programov upravičencev.

 

(2) Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih vlog.

21.  člen

 

 (Merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev)

 

 

 

MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI UPRAVIČENCEV število točk (največ 40 točk)

 

 

 

a) Lociranosti sedeža organizacije

 

1. Sedež organizacije je v Občini Nazarje = 5 točk

 

2. Sedež organizacije je izven Občine  Nazarje,  vendar ima včlanjene tudi občane Občine Nazarje = 1 točka

 

b) Dejavnost organizacije

 

1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti čez celo leto oziroma vsaj 9 mesecev) = 5 točk.

 

2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna aktivnost)  = 3 točke.

 

c) Status delovanja v javnem interesu

 

1. Organizacija ima veljavno odločbo pristojnega državnega organa, da deluje v javnem interesu = 5 točk.

 

d) Članstvo v organizaciji

 

1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so občani Občine Nazarje = 1 točka.

 

2. Organizacija ima včlanjenih od 20% do 50% članov, ki so občani Občine Nazarje = 3 točke.

 

3. Organizacija ima včlanjenih 50% ali več članov, ki so občani Občine Nazarje = 5 točk.

 

4. Organizacija ima včlanjene tudi člane z motnjami v duševnem razvoju = 5 točk.

 

e) Dejavnost organizacije obsega tudi obiskovanje svojih članov ali drugih občanov Občine Nazarje na domu

 

1. Socialna pomoč (obiski, pogovori, svetovanja in drobne pozornosti) = 5 točk.

 

2. Finančna pomoč (v obliki bonov, popustov, brezplačne opreme za spremljanje bolezenskih stanj,…) = 5 točk.

 

f) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih društvenih publikacij

 

1. Izdaja društvenih publikacije (skupno  1 izvod letno) = 3 točke.

 

2. Izdaja društvenih publikacij (skupno več kot 1 različnih izvodov letno) = 5 točk.

 

MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI UPRAVIČENCEV

Število točk - največ 55 točk .

 

a) Lociranost sedeža organizacije

1. Sedež organizacije je v Občini Nazarje = 10 točk

2. Sedež organizacije je izven Občine Nazarje, vendar ima včlanjene tudi občane Občine Nazarje = 1 točka

b) Dejavnost organizacije

1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti čez celo leto oziroma vsaj 9 mesecev) = 2 točki

2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna aktivnost) = 1 točka.

c) Status delovanja v javnem interesu

1. Organizacija ima veljavno odločbo pristojnega državnega organa, da deluje v javnem interesu = 5 točk.

d) Članstvo v organizaciji

1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so občani Občine Nazarje = 1 točka.

2. Organizacija ima včlanjenih od 20% do 70% članov, ki so občani Občine Nazarje = 5 točk.

3. Organizacija ima včlanjenih 70% ali več članov, ki so občani Občine Nazarje = 10 točk.

4. Organizacija ima včlanjene tudi člane z motnjami v duševnem razvoju = 5 točk.

5. Organizacija ima včlanjenih nad 200 članov, ki so občani Občine Nazarje = 10 točk

e) Dejavnost organizacije obsega tudi obiskovanje svojih članov ali drugih občanov Občine Nazarje na domu

1. Socialna pomoč (obiski, pogovori, svetovanja in drobne pozornosti) = 5 točk.

2. Finančna pomoč (v obliki bonov, popustov, brezplačne opreme za spremljanje bolezenskih stanj,…)=5 točk.

f) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih društvenih publikacij

1.  Izdaja društvenih publikacije skupno do 2 različna izvoda letno- = 1 točka.

2. Izdaja društvenih publikacij skupno 3 ali več različnih izvodov letno = 3 točke.

 

22.  člen

 

 (Merila za vrednotenje programov upravičencev)

 

 

 

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV UPRAVIČENCEV

 

(Strokovna komisija dodeli točke za vsak program posebej, organizacija pa lahko prijavi največ 3 programe). Število točk (največ 30 točk za vsak program).

 

 

 

a) Nivo prijavljenega programa

 

1. Jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s predmetom razpisa,izhajajo iz potreb uporabnikov in so v interesu občine = 5 točk.

 

2. Program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem, lažje vključevanje v vsakdanje življenje oziroma je zasnovan tako, da vzpodbuja udeležence k aktivnemu preživljanju prostega časa = 5 točk.

 

3. Jasno opredeljeni stroški organizacije in finančna struktura programa =5 točk.

 

b) Vsebina prijavljenega programa, ki ne predstavlja organizacije strokovne ekskurzije ali izleta

 

1. Program zajema organizacijo neprofitne prireditve na območju Občine Nazarje = 5 točk.

 

2. Program zajema organizacijo predavanja, seminarja ali drugega izobraževalnega programa za svoje člane in za druge interesente = 5 točk.

 

3. Program vključuje aktivno udeležbo mladih (npr. nastopanje,predstavitve izdelkov……..,)= 5 točk.

 

c) Vsebina prijavljenega programa, ki predstavlja organizacijo strokovne ekskurzije ali izleta

 

4. Vsebina programa je tematsko obarvana in spodbuja vrednote organizacije = 5 točk.

 

5. Program zajema organizacijo strokovne ekskurzije ali izleta, ki vključuje tudi ogled naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti v Občini Nazarje = 5 točk.

 

6. Program zajema organizacijo dvo- ali večdnevne strokovne ekskurzije ali izleta = 5 točk.

 

Merila za vrednotenje programov upravičencev pod točko b in c  se izključujeta na način, da lahko upravičenec prejme točke le po eni od možnosti (b ali c).

 

IV.  Končne določbe

 

23.  člen

 

 (začetek veljavnosti)

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.

 

 

 

Datum: 24. 1. 2013

 

Številka: 032-0005/2010-20

   
 

Občina Nazarje

Majda Podkrižnik, županja

   

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

1.  člen

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Nazarje se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.