New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0013/2008-(41/04)

 

Datum:    23.1.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

sklicujem 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 6.2.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

 

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 11. seje sveta z dne 28.11.2007 in 12. seje sveta z dne 21.12.2007 ter poročilo o izvršitvi sklepov 12. seje

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj

6.

A.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 – prva obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š )

 

B.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009 – prva obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N )

7.

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO – prva obravnava (gradivo)

8.

A. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever – prva obravnava (gradivo)

 

B. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo – prva obravnava (gradivo)

9.

Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (gradivo)

10.

Pravilnik o izvedbi javnih razpisov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti, socialnega varstva in raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Kranj

11.

Letni program športa

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

                                                                                          Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                          Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

-          Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0013/2008-(41/04)

 

Datum:    30.1.2008

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 6.2.2008, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

 

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

 

1.

Potrditev zapisnika 11. seje sveta z dne 28.11.2007 in 12. seje sveta z dne 21.12.2007 ter poročilo o izvršitvi sklepov 12. seje (gradivo A, B, C, D)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C)

3.

Kadrovske zadeve (gradivo)

4.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S )

5.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj – prva obravnava (gradivo A, B, C, priloga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z, 1, 2, 3, 4 )

6.

A.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 – prva obravnava (gradivo A)

 

B.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009 – prva obravnava (gradivo A)

7.

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO – prva obravnava

 

A. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever – prva obravnava

8.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo – prva obravnava

9.

Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov

10.

Pravilnik o izvedbi javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (gradivo)

11.

Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2008 (gradivo)

12.

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobne in čeljustne ortopedije za Majo Valant (gradivo)

 

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

                                                                                      Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                         Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo