Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave RS (Uradni list RS, 33/91), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93) ter na podlagi 19. člena statuta občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 1. 3. 1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določajo dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici in ureja način ter oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov javnih dobrin in viri financiranja ter druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem javnih služb.
 
II. NAČIN OPRAVLJANA JAVNIH SLUŽB
 
 
2. člen
 
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
 
 
Kadar standardi in normativi, na podlagi katerih se izvajajo javne službe, niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
 
III. JAVNE SLUŽBE
 
 
3. člen
 
Kot obvezne javne službe se opravljajo:
 
 
1. oskrba s pitno vodo,
 
 
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 
 
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
 
 
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 
 
5. javna snaga in čiščene javnih površin,
 
 
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in objektov javne komunalne rabe,
 
 
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
 
 
8. gasilska služba.
 
4. člen
 
Kot izbirne javne službe se opravljajo:
 
 
1. pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdrževanje, urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem),
 
 
2. vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija ulic, trgovin, cest ter pripadajočih objektov, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
 
 
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
 
 
4. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
 
 
5. urejanje in vzdrževanje javne tržnice, javnih parkirišč, zelenic, drevoredov, nasadov in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
 
 
6. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 
 
7. postavitev prometnih in neprometnih znakov,
 
 
8. oskrba naselij s plinom,
 
 
9. deratizacija in dezinfekcija,
 
 
10. informiranje, interni kanal,
 
 
11. javna stanovanja.
 
 
Kot izbirne javne službe se lahko izbirajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi pristojni organ lokalne skupnosti.
 
IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
 
 
5. člen
 
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici zagotavlja javne službe v obliki z izdajanjem koncesij v vseh točkah 3. in 4. člena.
 
 
Kolikor koncesionarja za izvajanje katere izmed navedenih javnih služb ni, lahko Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici s sklepom sprejme načine izvajanja kot so opredeljeni v 9., 10. in 11. členu.
 
6. člen
 
Javne službe iz 3. in 4. člena tega odloka se pripravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 2. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
 
7. člen
 
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici so:
 
 
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
 
 
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 
 
– pokopališčni objekti in naprave,
 
 
– javna parkirišča,
 
 
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
 
 
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
 
 
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
 
 
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
 
 
– objekti in naprave za razobešanje in nameščanje reklam, plakatov in transparentov.
 
 
Z akti iz 3. in 4. člena tega odloka se podrobneje določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
 
V. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
 
 
8. člen
 
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z ustanavljanjem režijskih obratov, soustanavljanjem javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov ter z dajanjem koncesij.
 
9. člen
 
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti javne službe, hkrati pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
 
 
Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostmi vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
 
10. člen
 
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v solastnini občine (občinsko javno podjetje) ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
 
 
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajane dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot soustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
 
 
Soustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje župan občine.
 
11. člen
 
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, ki se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave.
 
 
Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 48%.
 
12. člen
 
Za izvajanje javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
 
13. člen
 
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi svet občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
 
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ ali komisija občine predlog za izbor in ga posreduje županu občine, ki odloči z upravno odločbo.
 
 
Soglasje h koncesiji daje občinski svet.
 
 
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
 
14. člen
 
Z izbranim (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun občine.
 
15. člen
 
Na podlagi odločitve občine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, fizične osebe idr.).
 
 
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi župan občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
 
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ ali komisija občine predlog za izbor in ga posreduje županu občine, ki odloči z upravno odločbo.
 
 
Soglasje h koncesiji daje občinski svet.
 
 
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
 
16. člen
 
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju občine v imenu in za račun občine.
 
17. člen
 
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
 
VI. UPRAVNE STROKOVNO-TEHNIČNE ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
 
 
18. člen
 
Upravne naloge (normativne, procesne in nadzorne) ter strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojna občinska služba v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji javne službe.
 
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
 
 
19. člen
 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet občine in ima pet članov.
 
20. člen
 
Svet uporabnikov:
 
 
– usklajuje interese prebivalcev lokalne skupnosti in predlaga skupne predloge svetu občine in njenemu županu,
 
 
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in njenega župana,
 
 
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivost ter predlaga izboljšave,
 
 
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
 
 
Občinski svet zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
 
21. člen
 
Občinski svet in župan občine sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
 
 
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan občine pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta uporabnikov.
 
22. člen
 
V primeru kršitve obveznosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
 
 
V primeru hujših kršitev lahko občina enostransko prekine s koncesijsko pogodbo.
 
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
 
 
23. člen
 
Storitve javnih služb se financirajo:
 
 
– s ceno posameznih storitev javnih služb,
 
 
– iz proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici,
 
 
– s posojili,
 
 
– z najemninami.
 
 
Uporabniki plačujejo ceno proizvodov ali storitev javne službe v obliki tarife, takse, nadomestila, povračila ali pavšala, ki ga s sklepom določil občinski svet.
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
24. člen
 
Do sprejetja aktov iz 2. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
 
 
Akte iz 2. člena tega odloka pripravi župan občine in jih predloži v sprejem občinskemu svetu.
 
 
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje uporabnik javnih dobrin, ki ne plačuje cene proizvodov ali storitev javne službe, ki jo je s sklepom določil občinski svet.
 
25. člen
 
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 21/84).
 
26. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 
 
Št. 35300/0002/96
Videm, dne 2. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.