New Page 2

Na podlagi 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 11/11-UPB4, 14/13) in 93. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 3/2010) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne, 3. 7. 2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2013

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2012) se splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.627.876

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.413.811

70

DAVČNI PRIHODKI

4.853.993

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.165.075

 

703 Davki na premoženje

451.787

 

704 Domači davki na blago in storitve

237.131

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.559.818

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

317.734

 

711 Takse in pristojbine

2.560

 

712 Denarne kazni

33.480

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.320

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.187.724

72

KAPITALSKI PRIHODKI

165.417

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

417

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

165.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.048.648

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

367.509

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

681.139

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.682.141

40

TEKOČI ODHODKI

2.241.130

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

273.696

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

43.851

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.580.283

 

409 Rezerve

343.300

41

TEKOČI TRANSFERI

1.899.257

 

410 Subvencije

123.873

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.089.820

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

227.874

 

413 Drugi tekoči domači transferi

457.690

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.022.168

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.022.168

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

519.586

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

146.000

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

373.586

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-2.054.265

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

3.324

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

3.324

 

750 Prejeta vračila danih posojil

3.324

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

1.100.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.100.000

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

1.100.000

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-1.096.676

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-3.150.941

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

2.054.265

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

 

Številka: 032-06/2010-109

Cerklje, dne 3. 7. 2013

 

Župan

Franc Čebulj, l. r.