New Page 3

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 12. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2008

 

 

1.

 

 

Vrednost točke za obračun občinskih taks v letu 2008 znaša 0,05465 EUR.

 

 

2.

 

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 032-22/2007-7

 

 

Komen, dne 20. decembra 2007

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l.r.