New Page 2

Številka: 9000-4/2018-1

Datum: 4.4.2018

 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

22. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 18. aprila 2018, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 28.3.2018 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – rebalans I – predlog, skrajšan postopek (gradivo),

2. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (gradivo),

3. Letna poročila o delu za leto 2017:

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (gradivo),

b) JZ Osnovna šola Gorje (gradivo),

c) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (gradivo),

d) Policijska postaja Bled (gradivo).

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti (gradivo).

5. Kadrovske zadeve

6. Informacije župana,

7. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan