New Page 2

 

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03 – odl. US), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 15. redni seji dne 28. 1. 2005 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o načinu oddajanja zemljišč last Občine Trebnje v najem

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa, katera zemljišča se dajo v najem, postopek za oddajanje zemljišč last Občine Trebnje v najem, pogoje za sklenitev najema, prenehanje najemnih pogodb ter merila za določitev najemnine.

 

 

2. člen

 

 

Občina Trebnje ima v lasti zemljišča na podlagi naslednjih pridobitnih naslovov:

 

 

– zemljišča, ki so prešla v last občine na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti

 

 

– zemljišča, ki so prešla v last občine na podlagi Zakona o dedovanju

 

 

– zemljišča, ki so postala last občine na podlagi Zakona o javnih skladih

 

 

– zemljišča, ki so ostala last občine na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 

 

– ostala zemljišča, na katerih ima vpisano lastninsko pravico Občina Trebnje.

 

 

3. člen

 

 

Občina je dolžna gospodariti s svojim stvarnim premoženjem v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03). Stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje noben od drugih upravljalcev po uredbi, se lahko odda v najem razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

 

 

4. člen

 

 

Občina je dolžna v primeru oddaje v najem pripraviti posamezen program upravljanja, ki mora vsebovati:

 

 

– namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja

 

 

– razloge za oddajo v najem

 

 

– navedbo in opis stvarnega premoženja

 

 

– dokumentacijo, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled stvarnega premoženja)

 

 

– predlog pravnega posla

 

 

– znesek najemnine in način po katerem je bila najemnina izračunana.

 

 

II. POSTOPEK ODDAJANJA ZEMLJIŠČ V NAJEM

 

 

5. člen

 

 

Zemljišča, last občine, se oddajajo v najem praviloma na podlagi metode javne ponudbe. Javna ponudba se objavi na krajevno običajni način.

 

 

Zemljišča se lahko oddajajo v najem za nedoločen ali določen čas.

 

 

Ne glede na določbo prvega odstavka občina lahko odda zemljišča v najem na podlagi neposredne pogodbe v primerih določenih s tem pravilnikom.

 

 

1. Oddajanje v najem na podlagi javne ponudbe

 

 

6. člen

 

 

Objava javne ponudbe za oddajo zemljišč v najem vsebuje:

 

 

– naziv in sedež pravne osebe, ki objavlja javno ponudbo za oddajo zemljišč v najem

 

 

– lokacijo nepremičnine, velikost ter višino najemnine

 

 

– čas, za katerega se daje nepremičnina v najem

 

 

– rok za zbiranje pisnih vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od objave

 

 

– druge pogoje v zvezi z nepremičninami

 

 

– način in kriterije, na podlagi katerih se bodo zemljišča oddala v najem, če se za isto zemljišče prijavi več ponudnikov

 

 

– zahtevo o predložitvi dokazil ponudnikov

 

 

– druge podatke, za katere se izkaže, da so potrebni.

 

 

Vloge ponudnikov morajo biti poslane priporočeno po pošti ali osebno izročene na naslov, ki je naveden v javni objavi.

 

 

7. člen

 

 

Vrstni red ponudnikov, ki so se udeležili javne objave se oblikuje na podlagi naslednjih meril:

 

 

– namen, za katerega zemljišče potrebuje

 

 

– če je zemljišče opredeljeno po vrsti rabe za nekmetijske namene ima najem za nekmetijske namene prednost pred kmetijskim namenom

 

 

– če je interesent za najem zemljišča kmet in je mejaš zemljišča, ki se oddaja v najem ima prednost pred ostalimi interesenti

 

 

– bližina v najem vzetega zemljišča.

 

 

8. člen

 

 

Za vodenje postopkov oddaje zemljišč last občine v najem je pooblaščena komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje, ki jo je imenovala županja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03).

 

 

Sklep o izbiri ponudnika se izda najkasneje v 30 dneh od roka za oddajo vlog. Sklep izda županja po predhodnem mnenju komisije in se posreduje vsem ponudnikom, ki so sodelovali na javnem razpisu.

 

 

2. Oddaja zemljišč v najem na podlagi metode neposredne pogodbe

 

 

9. člen

 

 

Zemljišče se lahko odda v najem na podlagi metode neposredne pogodbe, in sicer:

 

 

– če je občina manj kot 50% solastnik zemljišča

 

 

– če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje nepremičnine nižji od 1,000.000 SIT

 

 

– če javna ponudba ni uspela, v roku dveh mesecev po neuspeli javni ponudbi

 

 

– če se zemljišče oddaja v najem za potrebe humanitarnih organizacij, oziroma društev, ki delujejo na področju šolstva, športa, zdravstva, sociale, kulture

 

 

– če se zemljišče oddaja osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki pa ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajset let.

 

 

III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

 

 

10. člen

 

 

Na podlagi sklepa županje o oddaji zemljišč v najem, skleneta Občina Trebnje kot najemodajalec in izbrani ponudnik kot najemnik pisno pogodbo o najemu zemljišča. Pogodba se sklene najkasneje v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

 

11. člen

 

 

Pogodba o najemu zemljišča mora vsebovati:

 

 

– navedbo zemljišča: parc. št., izmera, katastrska občina, vrsta rabe zemljišča, lokacija

 

 

– namen najema

 

 

– določilo o času trajanja najema

 

 

– določilo o višini najemnine in načinu usklajevanja

 

 

– obveznosti najemnika

 

 

– odpovedni rok in odpovedni razlogi

 

 

– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.

 

 

Pogodbe o najemu zemljišč podpisuje županja.

 

 

12. člen

 

 

Najemnik ne sme dati v najem vzetega zemljišča v podnajem.

 

 

13. člen

 

 

Najemna pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas, preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

 

 

Najemno razmerje preneha tudi:

 

 

– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe

 

 

– z odpovedjo najemne pogodbe

 

 

– s smrtjo najemnika

 

 

Odpovedni rok za prenehanje najemne pogodbe je tri mesece.

 

 

14. člen

 

 

Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove in zahteva izročitev zemljišča, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku v naslednjih primerih:

 

 

– če najemnik odda zemljišče v podnajem

 

 

– če najemnik ne izkorišča zemljišča v skladu z namenom, za kar je bila sklenjena najemna pogodba

 

 

– če najemnik na najetem zemljišču izvršuje posege brez soglasja najemodajalca

 

 

– če najemnik ne plača letne najemnine v 15 dneh po prejetem opominu.

 

 

Najemnik mora zemljišče izročiti najemodajalcu v roku 30 dni po prenehanju najemne pogodbe. Ob izročitvi zemljišča mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca.

 

 

IV. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN

 

 

15. člen

 

 

Najemnina se obračunava letno in se plača na podlagi izstavljenega računa. Višina najemnine se usklajuje letno s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. V najemnino ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.

 

 

Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja od 10.000 tolarjev.

 

 

16. člen

 

 

Višina najemnine po posameznih skupinah zemljišč:

 

 

1. Za zemljišča za kmetijsko rabo se uporablja cenik Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

 

 

2. Najemnine za nekmetijsko rabo:

 

 

----------------------------------------------------------

Namen uporabe                    Minimalna letna najemnina

----------------------------------------------------------

Funkcionalno zemljišče

K stanovanjskemu objektu

(dvorišče, parkirišče,

dostopna pot, zelenica...)                150 SIT/m2 letno

----------------------------------------------------------

 

Funkcionalno zemljišče

k poslovnemu objektu

(dvorišče, parkirišče,

dostopna pot…)                            250 SIT/m2 letno

----------------------------------------------------------

 

Zemljišča za opravljanje

poslovne dejavnosti                       250 SIT/m2 letno

 

Športna igrišča                            10 SIT/m2 letno

----------------------------------------------------------

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Vse obstoječe najemne pogodbe se nadomestijo z novimi pogodbami.

 

 

18. člen

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem (Uradni list RS, št. 69/99).

 

 

19. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Trebnje, dne 28. januarja 2005.

 

 

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda l. r.