New Page 2

Na podlagi 16. člena Zakon o davkih občanov (Uradni list  SRS, št. 36/1988, 8/1989, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990 in Uradni list RS, št. 48/1990, 8/1991, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 14/1992, 7/1993, 13/1993, 66/1993, 12/1994, 1/1995, 77/1995, 18/1996-ZDavP, 77/1996, 80/1997, 86/1998, 91/1998, 1/1999-ZNIDC, 7/1999, 28/1999, 110/1999, 116/2000, 117/2006-ZDVP, 117/2006-ZDDD in 24/2008), Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi 3. odstavka 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 61/1999), Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 22/14) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02, 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji dne 28.12.2015 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN DAVKA OD PREMOŽENJA V OBČINI VITANJE V LETU 2016

 

1. člen

Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2016, znaša 1,85 EUR.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2016.

 

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003 (Uradni list RS, št. 14/03).

 

Številka: 9000-007/2015-06

Datum: 28.12.2015     

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan