New Page 2

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2010, 19/2010) je občinski svet Občine Hoče–Slivnica na 9. redni svoji seji dne 12. decembra 2011 sprejel

O D L O K

o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje

rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih

prometnih površin v Občini Hoče–Slivnica

I. Splošne določbe

1. člen

(uporaba izrazov)

(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Hoče–Slivnica (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določijo:

• dejavnosti, ki so predmet javne službe,

• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,

• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

• javna pooblastila koncesionarju,

• splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

• vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,

• začetek in čas trajanja koncesije,

• viri financiranja javne službe,

• način plačila koncesionarja,

• nadzor nad izvajanjem javne službe,

• prenehanje koncesijskega razmerja,

• organ, ki opravi izbor koncesionarja,

• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in

• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

II. Predmet javne službe

3. člen

(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:

• redno vzdrževanje občinskih javnih cest;

• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).

(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah.

(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:

• odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju,

• podhodov in nadhodov za pešce,

• cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,

• kolesarskih stez in pločnikov,

• zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.

III. Območje izvajan ja javne službe ,

uporabniki ter ra zmerja do uporabnikov

4. člen

(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.

5. člen

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.

IV. Po goji, ki jih mora izpolnjevati

koncesionar

6. člen

(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:

• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,

• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,

• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:

• izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,

• izvedbeni program izvajanja zimske službe z oceno stroškov,

• izvedbeni program vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.

V. Javna pooblastila koncesionar ju

7. člen

(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno pooblastilo.

VI. Splošni pogoji za izvajan je javne službe

8. člen

(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest in zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni podlagi.

VII. Obseg monopola

9. člen

(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine iz 2. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine iz 2. člena tega odloka.

VIII. Začetek in čas trajanja koncesije

10. člen

(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

11. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

IX. Viri financiran ja javne službe

12. člen

(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.

X. Nad zor nad izvajan jem gospodarske

javne službe

13. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni

organ občinske uprave.

XI. Prenehanje koncesijske ga ra zmerja

14. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

• s prenehanjem koncesijske pogodbe,

• z odkupom koncesije,

• z odvzemom koncesije,

• s prevzemom javne službe v režijo,

• v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:

• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,

• z odpovedjo,

• z razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

16. člen

(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

17. člen

(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:

• če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,

• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,

• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka

tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,

• če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

18. člen

(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo.

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

XII. Način podelitve koncesije

19. člen

(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine v katalogu informacij javnega značaja.

20. člen

(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.

(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni javni interes za izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.

21. člen

(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.

22. člen

(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.

(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

XIII. Organ , ki opravi izbor koncesionar ja

23. člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

XIV. Organ , pooblaščen za sklenitev

koncesijske pogodbe

24. člen

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.

XV. Druge sestavine potrebne za določitev

in izvajan je javne službe

1. Prenos koncesije

25. člen

(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

2. Višja sila

26. člen

(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

27. člen

(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

4. Začasen prevzem

28. člen

(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

29. člen

(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo

30. člen

(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.

XVI. Končna določba

31. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 03201-11/2011 - 09

Datum: 13. december 2011

Župan Občine Hoče–Slivnica

Jožef Merkuš, s. r.