New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Kobilje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobilje

Predlagatelj:

Župan Občine Kobilje

Zakonska podlaga:

49. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07- UPB, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člen Statuta občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), … člen Statuta občine Dobrovnik (…),… člen Statuta občine Kobilje (…)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kobilje

Datum:

24.2.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Besedilo:

gradivo