New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega ostavka 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/1999) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 7. redni seji 29. 10. 2007 sprejel naslednji

SKLEP

Nataša Žižek se razreši s funkcije odgovorne urednice javnega glasila Občan in ostane na položaju v. d. odgovorne urednice do imenovanja novega odgovornega urednika oziroma nove odgovorne urednice navedenega javnega glasila, opravljenega na podlagi javnega razpisa, objavljenega v javnem glasilu Občan.

 

Številka: 032 – 45/2007 – 7R – 5/6

Datum: 29. 10. 2007

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el., l.r.