New Page 2

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,št.110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 36/2000) in po 25. členu Statuta občine Vitanje UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet  Občine Vitanje na svoji 3. redni seji dne 29. 12. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA  ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2015

 

1.člen

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2015 znaša 0,00123 EUR/mesečno.

 

2.člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-008/2014-003

Vitanje, dne 29. 12. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan