New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011- UPB4) in 95. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 9. redni seji dne 21. decembra 2012 sprejel

O D L O K

o proračunu občine Kungota za leto 2012

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

( vsebina odloka)

S proračunom občine KUNGOTA za leto 2012 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja.

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

v EUR

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.672.190

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.728.540

70 DAVČNI PRIHODKI

3.400.680

700 Davki na dohodek in dobiček

2.991.000

703 Davki na premoženje

144.180

704 Domači davki na blago in storitve

145.500

706 Drugi davki

120.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

327.860

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

107.860

711 Takse in pristojbine

2.500

712 Globe in druge denarne kazni

2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

215.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

150.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

150.000

73 PREJETE DONACIJE

650

730 Prejete donacije iz domačih virov

650

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

793.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

483.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

310.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.556.285

40 TEKOČI ODHODKI

1.728.161

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

332.910

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.271

402 Izdatki za blago in storitve

1.256.880

403 Plačila domačih obresti

76.600

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.527.020

410 Subvencije

3.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

545.800

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

54.700

413 Drugi tekoči domači transferi

923.520

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.301.104

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.301.104

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

430 Investicijski transferi

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

884.095

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

161.800

55 ODPLAČILA DOLGA

161.800

550 Odplačila domačega dolga

161.800

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-45.895

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

838.200

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

884.095

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

9009 Splošni sklad za drugo

45.895

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kungota in kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na spletnih straneh občine Kungota.

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3.člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Kungota.

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4.člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

Sklepe o prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe na predlog župana potrjuje občinski svet.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

5.člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega porabnika, od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katere vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

7. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2012 izločamo sredstva v višini 10.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2012 določijo v višini 2.500 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

II. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(začasno financiranje v letu 2012)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranje.

11. člen

(zadolževanje občine)

Občina Kungota se v letu 2012 lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR. Občina se lahko zadolži za investicije: izgradnja OŠ Kungota in za izgradnjo primarnega vodovoda Pesnica- Kungota.

11. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-10/2011

Datum: 22. december 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.