New Page 2

 

 

I Z J A V A

o resničnosti in točnosti podatkov

 

 

Spodaj podpisani                                                                (zakoniti zastopnik oz. predsednik) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da (ustrezno označi):

-             imamo sedež društva na območju Mestne občine Maribor;

-             smo oddali vlogo za sofinanciranje Letnega programa športa za leto 2020;

-             da smo bili izvajalec LPŠ za leto 2019

-             je iz uradnih evidenc razvidno, da nimamo blokiranega bančnega računa;

-             se zoper nas ne vodi postopek zaradi insolventnosti;

-             smo uporabili vse državne ukrepe pomoči za blažitev po- sledic epidemije.

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da so vse na- vedbe v Izjavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem na- menske porabe odobrenih proračunskih sredstev.

 

PRAVILNOST PODATKOV POTRJUJE ZAKONITI ZASTOPNIK IZVAJALCA

(upoštevani bodo le potrjeni obrazci)

Priimek in ime:

Žig in podpis:

Kraj in datum: