New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičninah parc. št. 2694/156 in parc. št. 2694/157 k.o. 1562 – Učakovci se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.: 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-132/2011

Črnomelj, dne 27. junija 2013

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.