New Page 2

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je dne 9. 12. 1996 Občinski svet občine Rogašovci sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996

(Uradni list RS, št. 46/96)

1. člen

Spremeni in dopolni se 3. člen odloka tako, da se novi tekst člena glasi:

“Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 1996 v višini 164,600.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 164,600.000 SIT, sredstva razporedijo za:

– tekočo porabo v znesku 74,100.000;

– investicijsko porabo v znesku 90,500.000.”

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 127/96

Rogašovci, dne 9. decembra 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

    občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.