Na podlagi 26.člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, 12/99 in 18/00) ter v zvezi s 100 b členom Zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 , 70/00 , 100/0087/0116/0251/02) je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 7. redni seji, dne 7. julija 2003, sprejel
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
 
 
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 
 
1. člen
 
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavljen v MUV, št. 20/99 in 23/00.
 
2. člen
 
V 11.členu se doda v 3. odstavku nova alineja,ki glasi:
 
 
- za udeležbo na seji občinskega sveta pripada članu nadzornega odbora nagrada v višini 0,53 količnika.
 
3. člen
 
Ta spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku, pričnejo pa veljati naslednji dan po objavi.
 
 
Župan
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/7-2003-61
Datum: 8. julij 2003