New Page 2

Št. 039-1/2014-O9

Ob-4149/14

 

Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja

javni razpis

za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško

1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literar­ne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multi­medialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke …), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja arhitekture in krajinske arhitekture.

Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za občino pomembnih kulturnih programov in projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v občini na raz­ličnih področjih kulture in niso komercialnega značaja.

Občina Krško bo kulturne programe in projekte pod­prla v naslednjih sklopih:

Sklop A/ Kulturni projekti, v okviru katerega so sred­stva namenjena zasebnim zavodom, ki delujejo na po­dročju kulture v občini, samostojni ustvarjalci v kulturi in Zveza kulturnih društev Krško.

Sklop B/ Kulturni programi, v okviru katerega so sredstva namenjena kulturnim društvom za izvedbo le­tnih kulturnih programov.

Sklop C/ Nakup opreme, v okviru katerega so sred­stva namenjena kulturnim društvom za nakup opreme, potrebne za izvedbe letnega kulturnega programa.

Sklop D/ Brezplačna uporaba velike dvorane Kul­turnega doma Krško, atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško, namenjena izvedbi večjih do­godkov kulturnih društev.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo:

– kulturna društva, ki se ukvarjajo s kulturno dejav­nostjo, za izvedbo letnih kulturnih programov, nakup in vzdrževanje opreme ter brezplačno uporabo velike dvo­rane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško,

– Zveza kulturnih društev Krško za izvedbo pove­zovalnih kulturnih projektov vključno z izobraževanjem in razvojem iniciativ,

– zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture za izvedbo kulturnih projektov in za knjižno-založniško dejavnost,

– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za avtorske projekte.

Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– imajo sedež oziroma stalno prebivališče (samo­stojni ustvarjalci v kulturi) na območju Občine Krško,

– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,

– trajneje – vsaj eno leto delujejo na razpisnem po­dročju v Občini Krško,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– resorno ne spadajo na druga področja (šolstvo, šport, znanost, mladi, gospodarstvo …),

– da bodo prijavljeni kulturni programi izvedeni v letu 2015,

– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana iz drugih virov občine,

– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov z name­nom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,

– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije,

– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in prepreče­vanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,

– da ima z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogo­jev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in bodo zavržene.

4. Omejitev prijav: upravičeni prijavitelji lahko prija­vijo za sklop A – največ 2 projekta, za sklop B – 1 letni program na društvo oziroma sekcijo, ki izvaja celoletni program (pri tem za sekcije veljajo enaka določila kot za letne programe društev – izpolnjevati je potrebno in dokazovati ločeno svoj program, vodjo, letno predstavi­tev svojega dela, sodelovanje na tekmovanjih/srečanjih ipd.), za sklop C – 1 projekt na kulturno društvo (ne gle­de na število sekcij), za sklop D – 1 prijava na kulturno društvo (ne glede na število sekcij).

5. Predvidena višina sredstev: orientacijska vre­dnost razpisa za področje kulture za leto 2015 je 76.930 EUR, od teh za sklop A do 10.000 EUR, za sklop B do 63.930 EUR, za sklop C do 3.000 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov. V okviru sklopa D je na razpolago 8 brezplačnih uporab prostorov, navedenih v točki 2 tega razpisa. Strokovna komisija lahko, glede na prispele vloge, razpoložljiva sredstva med posame­znimi sklopi od A do C prerazporedi.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja

Za upravičene štejejo stroški, ki:

– so povezani z redno, kontinuirano dejavnostjo prijavitelja, produkcijo kulturnih dogodkov na neprofiten način in v interesu širše družbene skupnosti, udeležbo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in preglednih srečanjih doma in v tujini, drugimi na­meni, nujno povezanimi z značajem izvajane kulturne dejavnosti;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo­vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;

– so dejansko nastali;

– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;

– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču­novodskih listinah in v računovodskih evidencah;

– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov ob­čine.

Vrsta upravičenih stroškov:

– stroški dela (plače in drugi stroški dela zaposle­nih, vključenih v izvedbo projekta in mentorstva; na do­kazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek);

– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila;

– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov programa;

– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposre­dno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko štu­dentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);

– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;

– stroški promocije in oglaševanja programa;

– posredni – operativni / administrativni stroški (ko­munikacijske in poštne storitve, stroški pisarne, računo­vodstva, spletne strani …).

Neupravičeni so naslednji stroški:

– stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta niso upravičeni; kot upravičeni stroški se šte­jejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z dolo­čili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa).

– stroški alkohola,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),

– amortizacija nepremičnin in opreme,

– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.

Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.

Pri naročanju blaga in storitev morajo izbrani prija­vitelji, opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju, ravnati skladno s tem zakonom. Upravičenci, ki niso zavezanci po ZJN-2, pa morajo pri naročanju blaga in storitev vseeno upoštevati temeljna načela javnega naročanja, in sicer:

– načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,

– načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,

– načelo transparentnosti,

– načelo enakopravne obravnave ponudnikov,

– načelo sorazmernosti.

Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija­vitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opre­deljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov sku­pno prejel 2000,00 EUR in več.

Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini naj­več do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroški stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upra­vičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca, podpisan s strani pro­stovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vre­dnotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).

7. Kriteriji / merila za vrednotenje prijavljenih pro­gramov oziroma projektov

A / Merila za izbor in vrednotenje projektov zaseb­nih zavodov, Zveze kulturnih društev Krško in samo­stojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki delujejo na območju Občine Krško

1. Kakovost projekta

2. Reference / prepoznavnost

3. Ustrezna, pregledna in jasna finančna kon­strukcija

4. Nivo projekta

5. Predvidena dostopnost projekta javnosti v Ob­čini Krško, potencialni uporabniki

B/ Merila za izbor letnih programov kulturnih dru­štev v Občini Krško

Merila za izbor programov letnih programov kul­turnih društev v Občini Krško sestojijo iz 1.) meril za uvrstitev v kakovostne skupine po področjih dejavnosti in 2.) meril, ki se nanašajo na prijavljeni letni program in so skupna vsem področjem dejavnosti.

1. Merila za uvrstitev v kakovostne skupine po področjih dejavnosti se nanašajo na realizacijo pro­gramov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se upošteva: delež novega programa, število samostoj­nih nastopov in drugih priložnostnih nastopov, udeležba na različnih tekmovanjih, dosežena raven strokovnega spremljanja, sodelovanje na različnih srečanjih in akci­jah drugih organizatorjev; v ta sklop meril sodi tudi do­datek za status delovanja v javnem interesu.

2. Merila prijavljenega programa za leto 2015 pa se nanašajo na kakovost prijavljenega programa, realno finančno konstrukcijo in obletnico delovanja.

C/ Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinan­ciranja in vzdrževanja opreme kulturnih društev

1. Upravičenost/nujnost

2. Realna, pregledna in jasna finančna konstruk­cija

3. Kontinuiteta delovanja

D/ Merila za brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg ozi­roma Mestnega muzeja Krško

1. Kakovost prireditve

2. Reference prijavitelja

3. Kontinuiteta uporabe velike dvorane Kultur­nega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško.

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni doku­mentaciji.

8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji

Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami (vsi prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavi­telji),

– kopija odločbe o statusu (samostojni ustvarjalci v kulturi) oziroma kopija statuta (društva, zavodi). Velja za tiste prijavitelje, ki še niso posredovali teh dokumen­tov na občino ob prijavah na javne razpise prejšnjih let.

Prijavitelj lahko v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov, pri čemer prijavni obrazec 1, vzorec pogodbe in kopijo temeljnega akta priloži le enkrat.

Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani od­govorne osebe prijavitelja in ožigosani.

Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati prijavitelj – fizična oseba, če je prijavitelj fizična oseba, če pa je prijavitelj pravna oseba (zavod, društvo ipd.) pa njen zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda ipd). Navedene dokumente lahko pod­piše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti pri­javitelj – fizična oseba oziroma zastopnik pravne osebe in če je pooblastilo priloženo prijavi.

Vlog ne spenjajte v mapo ali spiralo.

Reference navedite v tabeli in jih oštevilčite, prav tako oštevilčite dokazila, priloge in zložite po vrstnem redu.

V primeru večsekcijskih društev pripravite vlogo za vsako sekcijo posebej, vse pa oddate v eni kuverti.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

10. Rok in način prijave

Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Ce­sta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 12. janu­arja 2015. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. uri, oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde­lana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne doku­mentacije naročnika (Občine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo­števala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje od­ločitev in obveščanje o rezultatih

Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 16. januarja 2015 ob 8. uri, v sejni sobi »D« Občine Kr­ško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udele­žijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjklji­vo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpira­nja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagoto­vljenih v proračunu.

12. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne infor­macije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči­ne Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Ob­čine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času poslovnega časa, kulturnim društvom pa tudi Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.

Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novo­sti bo v sredo, 17. decembra ob 17. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško.

Občina Krško