New Page 2

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Ur. list RS 72/93, 6/94 - odločba, 45/94 – odločba, 57/94 – spremembe in dopolnitve, 14/95- spremembe in dopolnitve, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločba, 26/97, 70/97, 10/98 – spremembe in dopolnitve, 68/98 – odločba, 74/98 – spremembe in dopolnitve, 13/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 9/99 – odločba US in 106. člena Statuta Občine Destrnik (Ur. vestnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik, na svoji 12. redni seji, 14.04.2000, sprejel

SPREMEMBE IN DOPONITVE

POSLOVNIKA

OBČINSKEGA SVETA

Besedilo 114. člena se spremeni tako, da se glasi:

“Z dnem sprejetja tega poslovnika preneha veljati Poslovnik občinskega sveta Občine Destrnik – Trnovska vas (Uradni list RS štev. 66/95).”

Doda pa se novi 115. člen, ki se glasi:

“Ta Poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem vestniku Občine Destrnik.”

 

štev.:032-01/00-12-7

Destrnik, 14.04.2000

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ s.r.