New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Kobilje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobilje

Predlagatelj:

Župan Občine Kobilje

Zakonska podlaga:

Določbe VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 60. člea Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 150/22, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kobilje

Datum:

21.9.2023

Priloge:

1
Vabilo na sejo:

6. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Besedilo:

gradivo