New Page 1

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08-ZPOmK-1,77/10-ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS in 47/12) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10- uradno prečiščeno besedilo, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 4. redni seji, dne 29. 3. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZDAJATELJSTVU

JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18; v nadaljevanju odlok) se drugi stavek 11. člena spremeni tako, da glasi:

»Člane uredniškega odbora imenuje odgovorni urednik izmed prijavljenih kandidatov na razpisu, ki ga pripravi občinska uprava in o imenovanih članih uredniškega odbora vsakokrat obvesti občinski svet.«

 

2. člen

V odloku se tretji odstavek 11. člena spremeni tako, da glasi:

»Posamezen član uredniškega odbora lahko odstopi sam ali je predčasno razrešen s strani odgovornega urednika, če ta s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in z uredniško politiko glasila.«

 

3. člen

V 15. členu odloka se na koncu doda stavek, ki glasi:

»Z razrešitvijo odgovornega urednika preneha mandat celotnemu uredniškemu odboru.«

 

4. člen

16. člen odloka se spremeni tako, da se pred alinejo »-vodi uredniški odbor«, doda nova alineja:

»- imenuje in razrešuje člane uredniškega odbora,«

 

5. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

6. člen

Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18).

 

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-1/2019

Datum: 29. 3. 2019

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan