Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci ter v skladu s 100. b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Križevci na 5. redni seji dne15. 5. 2003 sprejel
 
S P R E M E M B O  P R A V I L N I K A
 
 
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
 
 
ter članov drugih občinskih organov
 
 
ter o povračilih stroškov
 
 
1. člen
 
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 91/02 in 21/03) se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
 
 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
 
 
Sejnina za posamezno sejo znaša isto kot del plače člana občinskega sveta za udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je, to je 0,092 količnika.
 
2. člen
 
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 032-01-05/03-486
Križevci, dne 15. maja 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.