New Page 3

 

 

Na podlagi določil 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) in na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,79/01, 30/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 17. redni seji, dne 30. septembra 2004, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za namen sanacije škode po naravnih nesrečah

 

 

1. člen

 

 

Višina sredstev v 1. členu se spremeni iz 2.000.000,00 SIT na 2.400.000,00 SIT.

 

 

2. člen

 

 

2. členu odloka dodamo nov odstavek, ki glasi:

 

 

Sredstva navedena v prvem členu tega odloka se namenijo za pomoč prizadetim lastnikom objektov in sicer:

 

 

- za sanacijo škode po požaru na gospodarskem objektu - na naslovu Kumen 8 - se namenijo sredstva v višini 200.000,00 SIT.

 

 

- za sanacijo škode po toči na gospodarskem objektu - na naslovu Činžat 3 - se namenijo sredstva v višini 200.000,00 SIT.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije.

 

 

Župan

 

 

Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

 

 

Številka: 403-01-2004-002

 

 

Datum: 30. september 2004