Občinski svet občine Rače - Fram je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur.l. RS,št. 48/90) in 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV,št. 11/95), dne 4. julija 1996, sprejel
 
PROGRAM
 
 
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
 
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
 
Ta program določa obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št.1/86, 12/86, 16/87 in popravek 19/87, 22/88, 7/93 in 8/94 - v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana) na območju občine Rače - Fram v zvezi s poselitvijo in območji namakanja kmetijskih zemljišč ter agromelioracijami trajnih nasadov, roke priprave in sprejemanja, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju in način njihovega sodelovanja, nosilca upravno-strokovnih aktivnosti, potrebna finančna sredstva ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
 
 
Namen dopolnitve je pridobitev temeljnega prostorsko planskega dokumenta občine ter usklajene planske podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Rače- Fram in za izdelavo lokacijske dokumentacije oz. prostorskega izvedbenega načrta za območja namakanja.
 
2. člen
 
 
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
 
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana bodo pripravljene za naslednje vsebine:
 
 
1. funkcije naselij v omrežju naselij, ureditvena območja naselij, poselitvena politika, kriteriji in pogoji za razpršeno gradnjo, sprememba razvrstitve kmetijskih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča
 
 
2. območja in površine namakanja ter programska zasnova za območja namakanja Rače - Gomila in Ješenca- Požeg, agromelioracije trajnih nasadov ter travniških in njivskih površin
 
 
3. plinovodno omrežje
 
 
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček
 
 
 • 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUP) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur.l.RS,št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oz. na organizacijo dejavnosti v prostoru
 
 
 • 17., 32., in 33. člena ZUP ter 10. člena NPA v zvezi z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij
 
 
 • 43. člena ZUP ter 38. člena NPA v zvezi s podrobnejšo določitvijo prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območju, kjer je predvidena kompleksna gradnja in drugi zahtevnejši posegi.
 
 
 • Grafični prikaz sprememb in dopolnitev občinskega prostora plana se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
 
3. člen
 
 
Terminski plan
 
Roki priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana so naslednji:
 
 
 • Občina Rače - Fram prične s pripravo strokovnih podlag takoj po izboru izvajalca na podlagi javnega razpisa.
 
 
 • izvajalec izdela strokovne podlage na področju poselitve najkasneje do začetka septembra 1996
 
 
 • občinska uprava občine Rače - FRAM ter Zavoda za prostorsko načrtovanje izvedeta predhodne obravnave strokovnih podlag v naseljih občine
 
 
 • izvajalec izdela osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana najkasneje do konca decembra 1996
 
 
 • župan občine Rače - Fram sprejme sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni; akt bo razgrnjen na sedežu občine Rače - Fram ter v krajevnih skupnosti. V času javne razgrnitve bo citirani osnutek javno obravnavan.
 
 
 • občani, organi in organizacije. krajevne skupnosti in drugi zainteresirani oz prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana
 
 
 • župan posreduje osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana v obravnavo občinskemu svetu. Občinski svet obravnava osnutek v času javne razgrnitve.
 
 
 • najkasneje v roku 7 dni po preteku javne razgrnitve Zavod za prostorsko načrtovanje posreduje izdelovalcu pripombe in predloge iz javnih obravnav osnutka citiranega akta, urejene v smiselne vsebinske sklope.
 
 
 • izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb v roku 1 meseca in jih uskladi z občinsko upravo občine Rače - Fram in Zavodom za prostorsko načrtovanje
 
 
 • občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na podlagi poročila iz prejšnje alinee v roku 1 meseca po predložitvi
 
 
 • na osnovi potrjenih stališč do pripomb izdelovalec v roku 2 mesecev izdela predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana
 
 
 • župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
 
 
 • po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana z obveznimi izhodišči republiških prostorskih planov oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP posreduje župan občine Rače - Fram usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
 
4. člen
 
 
Organizacija priprave
 
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana se določi na podlagi javnega razpisa.
 
 
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je Božo Štauber ter Zavod za prostorsko načrtovanja Mestne občine Maribor.
 
 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo gospodarske javne službe občine Rače - Fram ter organi občine za področja, za katera so pristojni.
 
 
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri njegovi pripravi.
 
5. člen
 
 
Finančna sredstva
 
Strokovne podlage za območja namakanja financira Konzorcij za namakanje Podravja. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje sofinancira izdelavo ostalih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana v znesku 600.000,00 SIT, ostala sredstva se zagotovijo v proračunu občine Rače - Fram za 1996 in 1997 leto.
 
6. člen
 
 
Veljavnost programa
 
Ta program se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati naslednji dan po objavi.
 
 
Številka: 061-16/96
 
 
Datum: 4. julija 1996
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
občine Rače – Fram
 
 
Anton Španinger, s.r.