New Page 2

Številka:

03201-0009/2014-2018

Občina:

Občina Gornji Grad

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gornji Grad

Predlagatelj:

Župan Občine Gornji Grad

Zakonska podlaga:

36. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 19. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ...)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gornji Grad

Datum:

8.12.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornji Grad

Besedilo:

gradivo