New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96), 35. in 37. člen zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 7. seji dne 1. 12. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej

 

 

1. člen

 

 

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni prvi odstavek 9. člena tako, da glasi:

 

 

»Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je:

 

 

 
– O/92.521     Dejavnost muzejev,
– O/92.511     Dejavnost knjižnic,
– O/92.512     Dejavnost arhivov,
– O/92.32      Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.31      Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– K/74.841     Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– DE/22.11     Izdajanje knjig,
– DE/22.13     Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.15     Drugo založništvo.«.
 

 

 

2. člen

 

 

Tretji odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne štejejo v javno službo, in sicer:

 

 

 
G/52.486       Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.488       Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.,
H/55.302       Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij.«.
 

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 601-08/97-04

Tržič, dne 1. decembra 1999.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.