New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 37. redni seji dne 26. 9. 2022 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 

 

1. člen 

 

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 70/22) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov 

Proračun leta 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.097.692

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.756.270

70

DAVČNI PRIHODKI 

4.893.081

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.225.158

 

703 Davki na premoženje

494.680

 

704 Domači davki na blago in storitve

173.243

71

NEDAVČNI PRIHODKI

863.189

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

347.483

 

711 Takse in pristojbine

6.500

 

712 Denarne kazni 

6.800

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

12.988

 

714 Drugi nedavčni prihodki

489.418

72

KAPITALSKI PRIHODKI

372.329

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

194.013

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

178.316

73

PREJETE DONACIJE

1.387

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.387

74

TRANSFERNI PRIHODKI

967.706

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

923.899

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

43.807

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)

7.911.448

40

TEKOČI ODHODKI 

2.336.412

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

377.765

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

58.944

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.850.657

 

403 Plačila domačih obresti

5.388

 

409 Rezerve

43.658

41

TEKOČI TRANSFERI

2.111.732

 

410 Subvencije

87.728

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.249.499

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

253.836

 

413 Drugi tekoči domači transferi

520.669

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.214.566

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.214.566

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

248.738

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

176.238

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

72.500

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–813.756

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

3.078

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

3.078

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

3.078

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

3.078

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

132.359

50

ZADOLŽEVANJE

 
 

500 Domače zadolževanje

132.359

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

84.133

55

ODPLAČILO DOLGA

 
 

550 Odplačilo domačega dolga

84.133

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

–762.452

X.

NETO ZADOLŽEVANJE 

48.226

XI.

NETO FINANCIRANJE

813.756

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

762.452

« 

 

2. člen 

 

Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 25 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu. V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in razporeditve iz splošne proračunske rezervacije.«

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0018/2021-5

Cerkno, dne 26. septembra 2022

 

Župan 

Občine Cerkno 

Gašper Uršič