New Page 2

 

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 16. 5. 2000 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 1999.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zneskih:

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

A)     Bilanca prihodkov in odhodkov:

 

 

I.     Skupni prihodki                            111,129.239 SIT

 

 

II.    Skupni odhodki                             101,314.919 SIT

 

 

III.   Presežek prihodkov

 

 

       nad odhodki (I–II)                           9,814.320 SIT

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

B)     Račun finančnih terjatev in naložb:

 

 

IV.    Prejeta vračila danih posojil in prodaja

 

 

       kapitalskih deležev

 

 

V.     Dana posojila in povečanje

 

 

       kapitalskih deležev

 

 

VI.    Prejeta minus dana posojila

 

 

       in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

C)     Račun financiranja:

 

 

VII.   Zadolževanje proračuna

 

 

VIII.  Odplačilo domačega dolga                     3,500.000 SIT

 

 

IX.    Neto zadolževanje                            3,500.000 SIT

 

 

X.     Povečanje sredstev

 

 

       na računih (III.–VI.–IX.)                    6,314.320 SIT

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

3. člen

 

 

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 1999, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-4/2000

 

 

Veržej, dne 16. maja 2000.

 

 

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.