New Page 2

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 13. redni seji dne 19.12.2011 sprejel

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 531/1 k.o.

Šinkov Turn

1.

Ukine se javno dobro na parceli št. 531/1 k.o. Šinkov Turn.

2.

Lastninska pravica na parceli št. 531/1 - pot k.o. Šinkov Turn, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

3.

Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

Številka: 011-08/2010-063

Datum: 20.12.2011

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar