New Page 2

 Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07 in 99/13, 46/14 in 11/15) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 15. redni seji, dne 6. 9. 2016, sprejel naslednji

 

SKLEP

o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2016

 

1. člen

(1) Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate (v nadaljnjem besedilu: kandidate) na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Trnovska vas, dobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

(2) Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trnovska vas, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.

(3) Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Trnovske vas za posamezno (tekoče) pro­računsko leto.

(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 0,2 % sredstev, ki jih ima Občina Trnovska vas opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakon­skih nalog.

 

2. člen

Sredstva za financiranje političnih strank se dodeljujejo letno iz pro­računa Občine Trnovska vas na transakcijske račune političnih strank.

 

3. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.

(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju po­litičnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik Ob­čine Trnovska vas, št. 7/15).

 

Številka: 032 0/15-7/2016-6s

Datum: 6. 9. 2016

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas