New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), je Občinski svet občine Gorje na 5. redni seji, dne 22.4.2015 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2014

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2014.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 izkazuje:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.922.272

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.322.314

70

DAVČNI PRIHODKI

2.071.681

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.859.708

 

703

Davki na premoženje

147.582

 

704

Domači davki na blago in storitve

64.391

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

250.633

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

115.927

 

711

Takse in pristojbine

2.537

 

712

Globe in druge denarne kazni

2.500

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

129.669

72

KAPITALSKI PRIHODKI

4.747

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

4.747

73

PREJETE DONACIJE

185.338

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

185.338

74

TRANSFERNI PRIHODKI

409.873

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

137.510

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

272.362

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.804.739

40

TEKOČI ODHODKI

1.124.382

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

123.739

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.356

 

402

Izdatki za blago in storitve

971.364

 

403

Plačila domačih obresti

921

 

409

Rezerve

10.002

41

TEKOČI TRANSFERI

822.555

 

410

Subvencije

30.916

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

534.736

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

81.649

 

413

Drugi tekoči domači transferi

175.253

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

762.407

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

762.407

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

95.396

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

46.721

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

48.675

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

117.533

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

495

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

495

 

750

Prejeta vračila danih posojil

495

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

495

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

194.652

55

ODPLAČILO DOLGA

194.652

 

550

Odplačilo domačega dolga

194.652

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-76.624

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-194.652

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-117.533

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2014

84.380,85

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 9000-3/2015-7

Datum: 22.4.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan