New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/16) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel

 

U G O T O V I T V E N I  S K L E P 

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2024 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, znaša 4,2%. Letna vrednost točke za leto 2023 je znašala 0,0038028775EUR.

 

2. člen 

 

Ugotovi se, da letna vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2024 znaša 0,0039625984 EUR.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.

 

Št. 422-0074/2023-2

Tržič, dne 29. decembra 2023

 

Župan 

Občine Tržič 

Peter Miklič