New Page 1

Na podlagi 3. in 4. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/08 in Zvrt-E, Uradni list RS, št. 36/10) in na predlog Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče z dne 26.01.2011 je Občinski svet Občine Velike Lašče na 4. redni seji, dne 17. marca 2011 sprejel

 

PRAVILNIK

 o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek

 

I.   SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec Sončni žarek (v nadaljevanju: vrtec) in postopek izpisa otroka iz vrtca.

 

II.  VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

 

2.člen

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse

leto.

Vrtec lahko sprejeme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

3.člen

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu februarju. Razpis se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh vrtca, na lokalni televiziji in na oglasni deski občine in vrtca.

 

4.člen

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju vloga) na predpisanem obrazcu, h katerem morajo biti predloženi zahtevani dokazi.

Vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju vlagatelj).

 

5.člen

Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni razpis novincev, to je po 31. marcu koledarskega leta, mora vrtec v roku 15 dni od prejema vloge, vlagatelja obvestiti o prejemu vloge in o pogojih vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.

 

6. člen

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.

Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otrok s posebnimi potrebami.

 

7.člen

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Komisija obravnava vloge, ki so prispele do razpisanega roka, 31. marca koledarskega leta, na svoji seji, ki ni javna v skladu z določbami Zakona o vrtcih.

Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.

 

8.člen

Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

 

9.člen

Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.

 

10.člen

Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

 

11.člen

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona , ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

 

12.člen

Ko je v vrtcu odločeno vse o ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med starši in vrtcem se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

 

13.člen

Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

 

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

 

14.člen

Komisijo za sprejem otrok sestavljajo:

-  en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj zavoda,

-  en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca,

-  dva predstavnika občine ustanoviteljice, ki ju imenuje župan,

-  en predstavnik ZD doma (patronažna služba), ki ga predlaga direktor zdravstvenega doma. Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga člani izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.

Člane komisije se imenuje za štiri leta.

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.

Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

 

15. člen

Komisija sprejema svoje odločitve na seji s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov, o poteku seje pa vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke:

-   čas in kraj zasedanja komisije,

-   udeležba na seji,

-   kratek potek dela komisije,

-   sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.

Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije, je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.

 

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

 

16.člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Zaporedna Št.

Kriterij

Število točk

1.

Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Velike Lašče

40 točk

2.

Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za eno starševsko družino, kar je razvidno iz odločbe o določitvi otroškega dodatka.

20 točk

3.

Otrok staršev študentov - potrdilo statusa študenta.

20 točk

4.

Status študenta-en starš oz. aktivni iskalec zaposlitve (priložiti potrdilo)

8 točk

5 .

Otrok pred vstopom v šolo

8 točk

6.

Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu in otrok med letom ni bil sprejet v vrtec

8 točk

7.

Težko zdravstveno stanje v družini (dokazila)

5 točk

8.

Sprejem dvojčkov ali trojčkov

4 točke

9.

Družina ima v ta vrtec vključenega že enega ali več otrok

3 točke

10.

Število vseh nepreskrbljenih otrok v družini

vsak otrok 1 točka

 

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka: prednost ima starejši otrok.

 

V.  IZPIS OTROKA IZ VRTCA, ZAČASEN IZPIS

 

17.člen

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca z oddajo podpisane izpisnice in z upoštevanjem 30 dnevnega izpisnega roka.

Za ponoven vpis otroka v vrtec morajo starši oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec in otrok pri sprejemu nima prednosti.

 

18. člen

Starši imajo možnost koriščenja rezervacije en mesec v koledarskem letu. Rezervacijo lahko uveljavljajo v času poletnih mesecev: junij, julij, avgust.

Rezervacijo morajo najaviti najmanj 15 dni pred želenim datumom koriščenja (pričetek koriščenja 1. ali 15. v mesecu).

19.člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo občine Velike Lašče št. 2/09, 1/10).

20.člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče

 

Štev.: 0301-06/2011

Velike Lašče, dne 17. marca 2011

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.