New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A, 80/20-ZIUOOPE), 28. in 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, 3/22-ZDeb), Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/22)  in 15. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/21) je Občinski svet Občine Veržej, na svoji 26. redni seji, dne 15.11.2022, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI VERŽEJ

 

1. člen

Ta sklep določa višino cen storitev pokopališke dejavnosti v Občini Veržej.

 

2. člen

Cene za storitve pokopališke dejavnosti znašajo:

 

POKOPALIŠKE STORITVE

Storitev

Enota mere

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Izkop in zasip jame za krsto

kos

129,68 

9,5 %

142,00 

Izkop in zasip jame za žaro

kos

51,14 

9,5 %

56,00 

Pokopališka pristojbina

kos

11,87

9,5 %

13,00

Najem poslovilne vežice in opreme

kos

 38,36

9,5 %

 42,00

Raztros pepela

kos

43,84

9,5 %

48,00

 

3. člen

Cene letnih najemnin – grobnin na pokopališču Veržej znašajo:

 

GROBNINE

Vrsta groba

Enota mere

Cena brez DDV

V EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV

V EUR

Enojni grob

kos

21,31

22 %

26,00

Dvojni grob

kos

26,23

22 %

32,00

Žarni grob

kos

18,03

22 %

22,00

Grobnica

kos

29,51

22 %

36,00

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 0321-2/2022-42; 3545-2/2022-17

Datum: 15.11.2022

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan