New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 29. 12. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Veržej za leto 2009

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2009 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

                                                       v EUR

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

     Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta

 

 

                                                        2009

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)           1.870.561

 

 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       1.107.770

 

 

70   DAVČNI PRIHODKI                                 922.615

 

 

     700 Davki na dohodek in dobiček                 680.980

 

 

     703 Davki na premoženje                         139.835

 

 

     704 Domači davki na blago in storitve           101.800

 

 

71   NEDAVČNI PRIHODKI                               185.155

 

 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki               38.150

 

 

     od premoženja

 

 

     711 Takse in pristojbine                          1.000

 

 

     712 Globe in druge denarne kazni                  2.210

 

 

     714 Drugi nedavčni prihodki                     143.795

 

 

72   KAPITALSKI PRIHODKI                              26.955

 

 

     720 Prihodki od prodaje poslovnih                25.535

 

 

     objektov in prostorov

 

 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč                  1.420

 

 

     in neopredmetenih dolg. sredstev

 

 

74   TRANSFERNI PRIHODKI                             735.836

 

 

     740 Transferni prihodki iz drugih               440.057

 

 

     javnofinančnih institucij

 

 

     741 Prejeta sredstva iz državnega               295.779

 

 

     proračuna iz sredstev proračuna

 

 

     Evropske unije

 

 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  1.919.167

 

 

40   TEKOČI ODHODKI                                  260.463

 

 

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            95.035

 

 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno           14.047

 

 

     varnost

 

 

     402 Izdatki za blago in storitve                135.731

 

 

     403 Plačila domačih obresti                       9.350

 

 

     409 Rezerve                                       6.300

 

 

41   TEKOČI TRANSFERI                                397.435

 

 

     410 Subvencije                                    9.570

 

 

     411 Transferi posameznikom                      213.580

 

 

     in gospodinjstvom

 

 

     412 Transferi neprofitnim organizacijam       56.699,00

 

 

     in ustanovam

 

 

     413 Drugi tekoči domači transferi               117.586

 

 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI                         1.089.610

 

 

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1.089.610

 

 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                         171.659

 

 

     431 Investicijski transferi pravnim              67.940

 

 

     in fizičnim osebam, ki niso proračunski

 

 

     uporabniki

 

 

     432 Investicijski transferi proračunskim        103.719

 

 

     uporabnikom

 

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)               –48.606

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV

 

 

     IN NALOŽB

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         0

 

 

     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     (750+751+752)

 

 

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         0

 

 

     750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

     751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

     752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE                            0

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

 

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE                            0

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     440 Dana posojila

 

 

     441 Povečanje kapitalskih deležev

 

 

     in naložb

 

 

     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

 

 

     privatizacije

 

 

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                           0

 

 

     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

 

 

     DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               70.400

 

 

50   ZADOLŽEVANJE                                     70.400

 

 

     500 Domače zadolževanje                          70.400

 

 

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                            20.496

 

 

55   ODPLAČILO DOLGA (550)                            21.696

 

 

     550 Odplačila domačega dolga                     21.696

 

 

IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                         98,00

 

 

     NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   48.704

 

 

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                   48.606

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.

 

 

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

 

 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

 

 

4. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

 

 

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

 

 

– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.

 

 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.

 

 

5. člen

 

 

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

 

 

Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

 

 

6. člen

 

 

Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

 

 

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.

 

 

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.

 

 

7. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.

 

 

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v proračunu.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

 

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:

 

 

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev,

 

 

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

 

 

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.

 

 

8. člen

 

 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

 

 

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

 

 

9. člen

 

 

Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezervacija, iz katere se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

 

 

10. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

 

 

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

 

 

Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine.

 

 

Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z investicijskim programom.

 

 

11. člen

 

 

Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v proračunsko rezervo za naravne nesreče v letu 2009 izloči 1.300,00 EUR.

 

 

O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah do višine 1.000,00 EUR za posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.

 

 

12. člen

 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije znašajo v letu 2009 5.000,00 EUR.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

 

 

13. člen

 

 

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame likvidnostni kredit največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

14. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

 

 

IV. NADZOR

 

 

15. člen

 

 

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.

 

 

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

 

 

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.

 

 

16. člen

 

 

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.

 

 

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA

 

 

17. člen

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo Občina Veržej v letu 2009 zadolžila v višini 70.400,00 EUR za investicijo sanacija in dograditev osnovne šole.

 

 

18. člen

 

 

Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto. Pristojni občinski upravni organ pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna in jo posreduje Ministrstvu za finance do 30. 4. 2009.

 

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

20. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-108/2008

 

 

Veržej, dne 29. decembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Veržej

 

 

Slavko Petovar l.r.