New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4) in 16. člena Statuta Občine Nazarje ( UG ZSO št. 8/2010 ) je Občinski svet Občine Nazarje na 11. seji, dne, 13. 12. 2011 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE NAZARJE ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Nazarje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.777.541

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.851.479

70 DAVČNI PRIHODKI

1.920.197

700 Davki na dohodek in dobiček

1.614.792

703 Davki na premoženje

238.375

704 Domači davki na blago in storitve

63.030

706 Drugi davki

4.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

931.282

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

200.482

711 Takse in pristojbine

1.500

712 Globe in druge denarne kazni

6.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

722.800

72 KAPITALSKI PRIHODKI

940.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

63.000

721 Prihodki od prodaje zalog

877.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

 

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

986.062

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

986.062

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  

0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.774.194

40 TEKOČI ODHODKI

1.920.691

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

167.978

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

23.425

402 Izdatki za blago in storitve

1.667.438

403 Plačila domačih obresti

30.420

409 Rezerve

31.430

41 TEKOČI TRANSFERÍ

845.301

410 Subvencije

38.428

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

494.147

412 Transfert neprontnim organizacijam m ustanovam

89.485

413 Drugi tekoči domači transferi

223.241

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.858.952

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.858.952

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

149.250

431 Investici. transferi pravnim in fizičnim os., ki niso prorač. uporabniki

129.526

432 Investici. transferi proračunskim uporabnikom

19.724

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (i.-ii.)

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

3.347

 

 

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2012

IV. PREJETA VRAČILA

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV i

 

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

1 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.)

0

C.RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2012

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

106.834

55 ODPLAČILA DOLGA

106.834

550 Odplačila domačega dolga

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUT

si IH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 103.487

X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII.-VIII.)

- 106.834

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 3.347

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

9009 Splošni sklad za drugo

140.858

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in pod konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Nazarje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- pod konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene po tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina,

2. Taksa za obremenj evanj e voda

3. Taksa za obremenj evanj e okolj a

4. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije

5. Prihodki od podeljenih koncesij

6. Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

7. Komunalni prispevki

Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, županja.

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2013 70% navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (županja) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,

2. splošna proračunska rezerva

Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 20.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 eurov županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

O uporabi splošne proračunske rezerve odloča županja.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 eurov .

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine , ki je v skladu z drugim odstavkom 10. b člena ZFO-1A .

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 70.000,00 eurov.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na

upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 150.000,00 eurov po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2012 ne mejo izdajati poroštev.

12 člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2012 zadolži do višine 5% zadnjega sprejeta proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13 . člen

(začasno financiranje v letu 2012)

V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu ZSO .

 

Številka: 032-0001/2010-2014

Nazarje, 13. 12. 2011

OBČINA NAZARJE ŽUPANJA:

Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., l.r.