New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/10) ter v skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/2010-ZRud-1 in (62/2010 popr.) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 7. redni seji, dne 15.11.2011 na predlog župana sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

 

I.

 

 

Nepremični, parc. št. 1632/0 (ID 4017748), k.o. (506) Žetale, se ukine status javnega dobra.

 

 

II.

 

 

Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-0007/2011

 

 

Datum: 15.11.2011

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.