New Page 1

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in na podlagi Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) je Občinski svet Občine Ruše na 6. redni seji, dne 8. 6. 2023, ter na 7. redni seji, dne 4. 9. 2023, sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE RUŠE

 

1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Ruše se imenujejo:

1.    Mojca Žuželj Ogrizek, predsednica

2.    Ditka Repolusk, namestnica predsednice

3.    Srečko Škof, član

4.    Marjana Žaucer, namestnica člana

5.    Reneja Ratenej, članica

6.    Maja Škrinjar, namestnica članice

7.    Mojca Potrč, članica

8.    Mojca Fašnik, namestnica članice

 

2. člen

Občinska volilna komisija se imenuje za obdobje štirih let.

 

3. člen

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 041-0124/2023

Datum: 6. 9. 2023

 

 

Občina Ruše

 

Urška Repolusk, županja