New Page 1

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov  v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 3/2010) je Občinski svet Občine Trnovska vas  na svoji 32. redni seji, dne 25. 5. 2010, sprejel

 

Letni program športa

Občine Trnovska vas za leto 2010

 

I. Uvod

Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2010 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

 

II. Izhodišča in usmeritve

Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v  Občini Trnovska vas za leto 2010 naslednje usmeritve:

-  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega udejstvovanja v občini,

- delovanjem društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev.

- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo  povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.

 

III. Obseg sredstev

Občina Trnovska vas je z Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 2/2010) zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini na postavki 4023002 – financiranje društev. Za športno dejavnost so v letu 2010 zagotovljena sredstva v višini 3.666,67 EUR.

 

IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje

Namenska sredstva se delijo po točkovnem sistemu, ki so navedena v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 3/2010)

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu:

Športna rekreacija odraslih,

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

Športne prireditve,

Delovanje športnih društev in zvez,

Športni objekti.

V. Posebne določbe

Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2010 se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas.

 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.

 

VI. Veljavnost in uporabnost

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Trnovska vas v letu 2010.

 

Letni program športa se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

Z uveljavitvijo tega programa preneha veljati Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2010 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/2010).

 

Številka: 032 0/32-3/2010-4s

Datum: 25. 5. 2010

                                                                                                                          Župan občine Trnovska vas:

                                                                                                                           Alojz BENKO, dipl.upr.org.