New Page 2

 

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 22. 4. 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2003

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2003.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                   v tisoč tolarjih

 

 

1.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                         165.823

 

 

     Tekoči prihodki (70+71)                                   90.983

 

 

70   Davčni prihodki                                           75.779

 

 

     700   Davki na dohodek in dobiček                         54.018

 

 

     703   Davki na premoženje                                  4.561

 

 

     704   Domači davki na blago in storitve                   17.200

 

 

71   Nedavčni prihodki                                         15.204

 

 

     710   Udeležba na dobičku in dohodki

 

 

           od premoženja                                        1.655

 

 

     711   Takse in pristojbine                                   642

 

 

     712   Denarne kazni                                           24

 

 

     713   Prihodki od prodaje blaga in storitev                4.662

 

 

     714   Drugi nedavčni prihodki                              8.221

 

 

72   Kapitalski prihodki                                        8.093

 

 

     720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                8.093

 

 

74   Transferni prihodki                                       66.747

 

 

     740   Transferni prihodki

 

 

           iz drugih javnofinančnih institucij                 66.747

 

 

 

 

 

II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                             162.267

 

 

40   Tekoči odhodki                                            36.478

 

 

     400   Plače in drugi izdatki zaposlenim                   14.821

 

 

     401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost           2.164

 

 

     402   Izdatki za blago in storitve                        18.531

 

 

     403   Plačila domačih obresti                                730

 

 

     409   Rezerve                                                232

 

 

41   Tekoči transferi                                          83.229

 

 

     410   Subvencije                                           6.995

 

 

     411   Transferi posameznikom

 

 

           in gospodinjstvom                                   17.705

 

 

     412   Transferi neprofitnih organizacijam

 

 

           in ustanovam                                         8.033

 

 

     413   Drugi tekoči domači transferi                       50.496

 

 

42   Investicijski odhodki                                     34.774

 

 

     420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  34.774

 

 

43   Investicijski transferi                                    7.786

 

 

     430   Investicijski transferi                              7.786

 

 

 

 

 

III. Proračunski presežek                                       3.556

 

 

 

 

 

B)   Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja

 

 

     kapitalskih deležev                                            –

 

 

75   Prejeta vračila danih posojil                                  –

 

 

     750   Prejeta vračila danih posojil

 

 

           in prodaja kapitalskih deležev                           –

 

 

 

 

 

C)   Račun financiranja

 

 

 

 

 

V.   Račun financiranja

 

 

     500   Domače zadolževanje                                      –

 

 

 

 

 

VI.  Sredstva proračuna                                         3.556

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-73/04-II

 

 

Veržej, dne 22. aprila 2004.

 

 

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.