New Page 1

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01in 30/02) in 110. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet občine Kidričevo na 4. redni seji dne 26.04.2007 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu Občine Kidričevo za leto 2006

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna občine Kidričevo so bili v letu 2006 realizirani  v naslednjih zneskih:

 

 

v tisoč SIT

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

1.

Skupaj prihodki

1.195.153

2.

Skupaj odhodki

1.097.064

3.

Proračunski presežek oz.primanjkljaj (1-2)

98.089

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

4.

Prejeta vračila danih posojil

323

5.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

6.

Prejeta minus dana posojila

323

C)

RAČUN FINANCIRANJA

 

7.

Zadolževanje

0

8.

Odplačilo dolga

12.880

9.

Neto zadolževanje (8-9)

-12.880

 

 

 

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

 

85.532

3. člen

Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 5.239 tisoč SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2007.

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Štev.: 007-10/2007

Kidričevo, dne 07.05.2007

 

 

Občina Kidričevo

 

Župan Jožef Murko