New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini, parc. št. 1787/5, k.o. 1548 – Golek, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-55/2011

Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.