New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov ((ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10, 76/10, 20/11 – Odl. US), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini parc. št. 2694/154, k.o. 1562-Učakovci se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-12/2010

Črnomelj, dne 21. decembra 2011

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.