New Page 2

POPRAVEK

 

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Mislinja, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin , št. 53/2017 dne 17.11.2017, se besedilo 2. člena popravi tako, da se pravilno glasi:

 » Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so izvajalci nevladne, neprofitne organizacije, društva, združenja in drugi neprofitni izvajalci ter fizične osebe, ki imajo sedež na območju občine Mislinja, oziroma izvajajo programe in projekte za občane in občino Mislinja.«

 

Številka: 007-02/2015

Datum: 30.11.2017

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan