New Page 2

Številka:

007-9/2019

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) 8. člen Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), in 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016, 45/2017, 10/2019)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

19.1.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

15. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo