New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda  (Uradni list  RS št. 37/99, Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na 16. redni seji dne 21. 03. 2013 sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO

 

I.

V 15. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/05) je v drugi alineji točke (2.1.) opredeljen višinski gabarit za stanovanjske stavbe v območjih (SE). Poleg etažnosti (K) + P + 1 + M je določena tudi višina kapu, ki ne sme segati višine 7,40 m nad terenom.

II.

 

S to obvezno razlago se za izhodišče, od koder se meri višina do kapu, privzame aritmetična sredina med nivojem najvišje točke in najnižje točke prvotnega raščenega terena po geodetskem posnetku, izdelanim pred morebitnim nasipavanjem ali odkopavanjem, potrebnim zaradi gradnje, obakrat merjeno tik ob objektu. Izračun tega izhodiščnega nivoja mora biti prikazan v projektu za gradbeno dovoljenje.         

III.

 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in velja naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 35005-0002/2004

Datum: 21. 03. 2013

 

Tomaž Drolec, l. r.

Župan